Centar za sigurnosne studije je od 27. do 29. septembra 2017. godine na Jahorini organizovao drugi trening u okviru projekta „Izgradnja integriteta i jačanje anti-korupcijskih praksi u sektoru sigurnosti – AcroSS“ koji finansira Evropska Unija. Trening „Integritet u javnim nabavkama: interna kontrola“ je organizovan u saradnji sa Norveškim Centrom za integritet u sektoru odbrane.

Cilj treninga je bio ojačati kapacitete institucija sigurnosnog sektora, kao i institucija koje provode unutarnju reviziju institucija tog sektora, kako bi uspješno provodile unutarnju reviziju postupaka javnih nabavki.

U uvodnom obraćanju, direktor Centra za sigurnosne studije, dr Denis Hadžović je rekao kako je veoma važno da se uspostave svi segmenti kontrole nad postupcima javnih nabavki i ostalih finansijskih transakcija budžetskih korisnika. Naglasio je da „Mnoge institucije sektora sigurnosti još uvijek nisu uspostavile jedinicu interne revizije ili ona nije funkcionalno i kadrovski u potpunosti uspostavljena.“

„Glavna karakteristika javnih nabavki je trošenje javnih sredstava, a u svakoj fazi nabavki se može pojaviti korupcija, od strane službenika institucija, ali i od ponuđača. Stoga je bitno osigurati edukaciju za službenike i osigurati što transparentnije postupke javnih nabavki“, rekao je Hasim Šabotić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Prije izlaganja o monitoringu javnih nabavki koji vrši Agencija za javne nabavke BiH, v.d. direktora Agencije za javne nabavke BiH, Đenan Salčin se obratio učesnicima treninga i podržao organizaciju edukacija za službenike jer „edukacija je jedan vid prevencije korupcije, nešto što Agencija u svojoj nadležnosti može učiniti“. Također je rekao da je Agencija za javne nabavke u postupku finalizacije pravilnika o službeniku za javne nabavke, što znači da će u skoroj budućnosti službenici biti certificirani za provođenje postupaka javnih nabavki.

Predstavnici Ministarstva Odbrane BiH su prezentirali unutrašnji pravilnik koji je u postupku usvajanja, kojim su definirane interne procedure, odgovornosti i ovlaštenja prilikom nabavke roba, usluga i radova. Upravo je ovo jedan vid osiguranja interne kontrole u instituciji i unapređenja internog sistema prilikom postupaka nabavki. U izradi ovog pravilnika je pomagao i Centar za integritet u sektoru odbrane, čiji je ekspert za javne nabavke, Anela Duman, održala predavanje o integritetu u postupku javnih nabavki.

O ulozi interne kontrole u borbi protiv korupcije i komponentama sistema interne kontrole učesnike je upoznao Nihad Nakaš, konsultant za upravljanja javnim finansijama. Na osnovu ovih predavanja, učesnici su u grupnom radu radili procjenu rizika procesa nabavki iz aspekta interne kontrole.

Jedan od zaključaka treninga je da postoji potreba da institucije uvedu interne pravilnike i internu kontrolu, kao vid prevencije koruptivnog djelovanja i kao način da se osigura institucionalna memorija.

Projekat „Izgradnja integriteta i jačanje anti-korupcijskih praksi u sektoru sigurnosti – AcroSS“, finansira Evropska unija, a provodi Centar za sigurnosne studije. Cilj projekta je jačanje transparentnosti i odgovornosti pri javnim nabavkama u sektoru sigurnosti i uspostavljanje okvira za civilni nadzor javnih nabavki u sektoru sigurnosti.

This slideshow requires JavaScript.