(For English, please see below)

Projekat BIHOS (2023-2026) nastoji ojačati demokratsko upravljanje i inkluzivni nadzor sigurnosnog sektora u Bosni i Hercegovini (BiH) na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou.

Sistem upravljanja u BiH je u zastoju. S ovakvom arhitekturom upravljanja, teško je raditi i komplikovano ju je mijenjati. Kao rezultat toga, stabilnost BiH nije osigurana. Za građane BiH sigurnost nije apstraktan koncept, već konkretan aspekt svakodnevnog života.

Budući da nema brzih rješenja ili dokazanih sredstava za institucionalnu reformu, ključno je ulagati u ljudski kapital u BiH. To svakako vrijedi za sigurnosni sektor, gdje je saradnja praktičara od ključnog značaja. Ulaganje u njihov profesionalni razvoj vrijedan je poduhvat koji je važan za budućnost BiH.

U BIHOS-u koristimo 3C pristup koji je razvio CESS:

 • „Capacities“ – Osiguravaju se kapaciteti za aktere nadzora sigurnosnog sektora, kao što su znanje, vještine i alati;
 • „Cooperation“ – Podstiče se saradnja između parlamenata, organizacija civilnog društva i drugih ključnih aktera; te
 • „Culture“ – Podstiče se kultura nadzora kako bi bila aktivnija, efikasnija, informiranija i inkluzivnija.

BIHOS će se fokusirati na aktere nadzora u BiH, tačnije:

 • Zakonodavna tijela na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou;
 • Ombudsmane, revizorske institucije i druge nezavisne nadzorne agencije;
 • Predstavnike civilnog društva (NVO-i, think tank-ovi, itd.);
 • Mlade političare i stručnjake civilnog društva, kao i napredne studente.

Tamo gdje je moguće i primjereno, projekat će, također, uključiti predstavnike izvršne i sudske vlasti, kao i međunarodnih aktera koji su aktivni u BiH.

BIHOS okuplja aktere nadzora sigurnosnog sektora kroz izgradnju kapaciteta i istraživanje. Sljedeće aktivnosti su ključne za implementaciju BiHOS-a:

 • Prenošenje alata i vještina: U različitim okolnostima na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou, nude se kursevi obuke mješovitim grupama aktera nadzora, a koji se bave pažljivo procijenjenim potrebama u izgradnji kapaciteta za nadzor.
 • Pružanje praktičnih savjeta i angažmana: Donosioci politika na visokom nivou u BiH i državni službenici dijele znanja, izazove i iskustva o specifičnim mehanizmima nadzora sa svojim kolegama iz drugih evropskih zemalja.
 • Uspostavljanje mreža profesionalnih poznanstava: Na putu profesionalnog razvoja, grupa talentovanih mladih ljudi iz BiH učestvuje u obukama i istraživačkim vježbama, dok ujedno grade svoju (inter)nacionalnu mrežu.
 • Pružanje inovativnih analiza: Kroz procjenu potreba i funkcionalnu analizu, istražuje se nadzor sigurnosnog sektora u BiH s ciljem objavljivanja novih uvida i pružanja konkretnih političkih preporuka.

Projekat BIHOS provodi trio „misli, povezuj i djeluj“ nevladinih organizacija, koji se sastoji od:

Centra za evropske sigurnosne studije (CESS) iz Groningena, Kraljevina Nizozemska;

Centra za sigurnosne studije (CSS) iz Sarajeva, BiH; te

Evropskog defendološkog centra (EDC) iz Banja Luke, BiH.


BIHOS – Bosnia and Herzegovina Building Inclusive Oversight of Security

The BIHOS project (2023-26) seeks to strengthen democratic governance and inclusive oversight of the security sector in Bosnia and Herzegovina (BiH) on state, entity, and canton level.

BiH’s system of governance has stalled. The governance architecture is difficult to work with and complicated to change. As a result BiH’s stability is not secured. For BiH citizens, security is not an abstract concept but a concrete aspect of daily life. Memories, grieve and grudges from the devastating war of the nineties are still very much present.

Since there are no quick fixes or proven remedies for institutional reform, it will be crucial to invest in BiH’s human capital. This certainly holds true for the security sector where cooperation by practitioners is essential. Investing in their professional development is a worthwhile venture that is important for BiH’s future.

In BIHOS we use the CESS-developed 3 x C approach:

 • Capacities is provided to security sector oversight actors, such as knowledge, skills and tools.
 • Cooperation is fostered between parliaments, civil society organisations and other key players.
 • Culture of oversight is promoted to be more active, effective, informed, and inclusive.

BIHOS will focus on BiH’s oversight actors, more specifically:

 • Legislative bodies on the state, entity, and canton level;
 • Ombudsman, audit institutions and other independent oversight agencies;
 • Civil society representatives (NGO’s, think tanks, etc.);
 • Young political and civil society professionals as well advanced students.

Where possible and appropriate the project will also work with representatives of the executive and judiciary, as well as reach out to international actors that are active in BiH.

BIHOS brings security sector oversight actors together through capacity-building and research. The following activities are central to the BIHOS engagement:

 • Transferring tools and skills: In different settings on canton, entity and state level training courses are offered to mixed groups of oversight actors addressing carefully assessed and developed needs in building oversight capacity.
 • Offering hands-on advice and engagement: Through peer-to-peer consultations BiH high-level policy-makers and civil servants share knowledge, challenges and experiences on specific oversight mechanisms with their peers from other European countries.
 • Establishing a network of movers and shakers: In a young professionals trajectory a group of talented young people from BiH participates in training and research exercises while building their (inter)national network.
 • Delivering innovative analyses: Through a needs assessment and a functional analysis BIHOS partners research security sector oversight in BiH with a view to publish new insights and provide tangible policy recommendations.

BIHOS is implemented by a trio of ‘think, liaise, and act’ NGO’s consisting of:

The Centre for European Security Studies (CESS) from Groningen, the Kingdom of the Netherlands;

The Centre for Security Studies (CSS) from Sarajevo, BiH; and

The European Defendology Centre (EDC) Banja Luka, BiH.