(For English language, please see below)

Iako su prema posljednjim podacima žene brojčano nadmašile muškarce u našem društvu, one nisu u potpunosti ravnopravne s muškarcima u svim sferama javnog života. Nedovoljna zastupljenost u strukturi ukupnog broja uposlenika u javnim institucijama ili na pozicijam odlučivanja, samo su neki od problema s kojima se žene suočavaju. To je možda najbolje izraženo u poslovima sektora sigurnosti, u poslovima gdje se uniforma tradicionalno i pogrešno vezuje za mušku snagu. Prema našem istraživanju iz 2017. godine, od ukupno 16.275 policijskih službenika/ca u 16 policijskih agencija u BiH, bilo je samo 1.288 žena ili 7,91%. Brojčano su bile najviše zastupljene u najnižim policijskim činovima, dok ih u činovima generalnog/e inspektora/ice i glavnog/e generalnog/e inspektora/ice apsolutno nije bilo. Ako niste upoznati, ti činovi su alfa i omega upravljanja svim policijskim poslovima. Namjeravamo li postati dio Evropske unije, svaki građanin BiH, na svakom njenom dijelu, mora uživati jednaka prava u svakom pogledu. To je jedna od temeljnih vrijednosti utkana u postojanje Evropske unije.

S druge strane, većina naših policijskih službenika su sjajni momci i djevojke. Oni predano rade, ponekad svjesno stavljajući na kocku i ono najvažnije – život, kako bismo svi mi ostali uživali u miru i sigurnom okruženju. Ali, među njima ima i pojedinaca koji, zloupotrebom zakonom datih ovlasti, srozavaju značaj i ugled takvog plemenitog posla u očima javnosti. Loše pojedince moramo prijaviti! Međutim, istraživanja govore da naši građani nisu dovoljno upoznati s mehanizmima prijave loših pojedinaca. Da stvar bude gora, i oni koji su upoznati s takvim mehanizmima u većini slučajeva prijavljuju zakonom dozvoljena postupanja policijskih službenika/ca. Dakle, dodatni problem predstavlja i činjenica da naši građani loše poznaju policijske ovlasti.

Centar za sigurnosne studije početkom januara udružio je snage s Udruženjem „Mreža policijskih službenica“ i Ženevskim centrom za upravljanje sigurnosnim sektorom (DCAF) da promijeni gore navedene probleme kroz projekat „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“ koji finansira Evropska unija. Predstavljanje najboljih međunarodnih praksi za unapređenje položaja žena u sigurnosnom sektoru, obuka trenera/ica za svaku policijsku agenciju o gender pitanjima te promocija mehanizama zaštite ljudskih prava u slučaju zloupotrebe policijskih ovlasti, samo su neke od aktivnosti kako ćemo to učiniti!

Projektni tim, kroz do sada održane sastanke i svakodnevnu koordinaciju u ovim teškim okolnostima te uz stručnu pomoć predstavnika Evropske unije u BiH, započeo je uspješno projekat koji će raditi na osnaživanju poštivanja ljudskih prava unutar policijskih agencija te prilikom primjene policijskih ovlasti u BiH.


GOOD PLANNING IS HALF THE BATTLE: We have been working hard on human rights!

Although, according to recent data, women outnumbered men in our society, they are still not fully equal to men in all spheres of public life. Under-representation in the total number of employees in public institutions or in decision-making positions are just some of the problems women face. This is perhaps best shown in the security sector, in positions where the uniform is traditionally and wrongly tied to male strength. According to our 2017 research, out of a total of 16,275 police officers in 16 police agencies in BiH, there were only 1,288 women, or 7.91%. In terms of numbers, they were most represented in the lowest police ranks, while they were absolutely nonexistent in the rank of Inspector General and Chief Inspector General. If you are not familiar, these ranks are the alpha and omega in managing of all police actions. If we intend to become a part of the European Union, every citizen of BiH, in every part of it, must enjoy equal rights in every way. This is one of the core values embedded in the existence of the European Union.

On the other hand, most of our police officers are great guys and girls. They work hard, consciously putting at stake the most important thing – life, for all of us to enjoy a peaceful and secure environment. But there are individuals among them who, by abusing their statutory powers, undermine the importance and reputation of such a noble work in the public eye. We need to report bad conduct of individuals! However, research shows that our citizens are not sufficiently familiar with the mechanisms of reporting bad conduct of individuals. To make matters worse, even those who are familiar with such mechanisms, in most cases, report the lawful conduct of police officers. Therefore, an additional problem is the fact that our citizens have a poor knowledge of police powers.

In early January, the Centre for Security Studies joined forces with the “Police Women’s Network” Association and the Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) to address the above issues through the project “The police and the respect for human rights in BiH“, which is funded by the European Union. Introducing best international practices in advancing the position of women in the security sector, training the trainers for each police agency on gender issues and promoting mechanisms to protect human rights in the event of police misconduct are just a few of the activities of how we will do it!

The project team, through the meetings held so far and the day-to-day coordination in these difficult circumstances and with the expert assistance of EU representatives in BiH, has successfully launched the project, which activities aim to strengthen respect for human rights within police agencies and when exercising the police powers in BiH.