For English, please see below

U okviru projekta „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“, finansiranog od strane Evropske unije, započela je kampanja pod nazivom #ŽeneuPoliciji, koja ima za cilj pokazati da su žene itekako sposobne ostvariti uspješnu karijeru u policijskom sektoru te, mnogo važnije, da policijske službenice svojim vještinama i kvalitetama neupitno doprinose osnaživanju policijskog posla.

Kampanja će doprinijeti razbijanju stereotipa da je policija isključivo muško zanimanje, te će ohrabriti djevojke i žene u BiH da se što više uključe u policijski sektor. Takav pristup će pomoći policijskim institucijama da postanu ono što moraju biti – ogledalo društva! Otuda i slogan kampanje: „Za policiju koja predstavlja cijelo društvo!“. Time se jasno stavlja do znanja da policija mora objedinjavati sve kategorije stanovništva u društvu u kojem djeluje.

Zašto potreba za ovom kampanjom? Iako su žene u bh. društvu većinski dio stanovništva, prema popisu iz 2013. godine, evidentno je da su žene nedovoljno zastupljene u policijskom sektoru. Prema prikupljenim podacima u okviru projekta „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“, u 16 policijskih institucija, zaključno sa 1. junom 2020. godine, bilo je zaposleno ukupno 22.137 osoba, od čega tek 20% žena. U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, prema kojem ravnopravna zastupljenost postoji kada je jedan od spolova zastupljen najmanje 40%, to je nedovoljno. Dublja analiza prikupljenih podataka pokazala je da je situacija još nepovoljnija ako se razmatra učešće žena u statusu policijskog službenika. Od ukupno 16.660 policijskih službenika u ovih 16 policijskih institucija, samo njih 9% su bile žene, većinom zastupljene u najnižim policijskim činovima. Ono što posebno zabrinjava je znatna podzastupljenost žena na rukovodećim mjestima.

Osim intervjua s policijskim službenicama iz različitih policijskih institucija u BiH, kroz kampanju #ŽeneuPoliciji će se na ove probleme ukazati i kroz pripremu i predstavljanje široj javnosti mini dokumentarca o položaju žena u policijskim strukturama, te mogućnostima kako taj položaj unaprijediti.

Projekat „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“ finansira Evropska unija, a implementiraju ga Centar za sigurnosne studije iz Sarajeva, Udruženje „Mreža policijskih službenica“ iz Sarajeva i Ženevski centar za upravljanje sigurnosnim sektorom (DCAF). Implementacija projekta je započela u januaru prošle godine, a period implementacije je 20 mjeseci. Cilj projekta je osnažiti poštivanje ljudskih prava prilikom primjene policijskih ovlaštenja unutar policijskih agencija, unaprijediti ravnopravnost spolova u njima, te promovirati ulogu žena u policiji.


EU CONTINUES SUPPORT FOR WOMEN’S EQUALITY IN BiH POLICE AGENCIES – ŽENE U POLICIJI” (WOMEN IN POLICE) CAMPAIGN STARTED

Within the project “The police and the respect for human rights in BiH”, funded by the European Union, a campaign called #ŽeneuPoliciji (Women in Police) has been launched, which aims to show that women are very capable of achieving successful careers in the police sector and, more importantly, that police female officers with their skills and qualities unquestionably contribute to the strengthening of the police work.

The campaign will contribute to breaking the stereotype that policing is an exclusively male occupation, and will encourage girls and women in BiH to become more involved in the police sector. Such an approach will assist police institutions to become what it should be – a mirror of society!For this reason, the slogan of the campaign is: “For the police that represents the whole society!”.This makes it clear that the police must unite all categories of the population in the society in which it operates.

Where does the need for this campaign come from? Although, according to the 2013 census, women are the majority of the population in BiH society, it is evident that women are underrepresented in the police sector. According to the data collected within the project “The police and the respect for human rights in BiH”, in 16 police institutions, as of June 1, 2020, a total of 22,137 persons were employed, out of which only 20% were women. In a line with the Law on Gender Equality in Bosnia and Herzegovina, according to which equal representation exists when one of the sexes is represented by at least 40%, is insufficient. A deeper analysis of the collected data showed that the situation is even more unfavorable if the participation of women in the status of police officer is considered. Out of a total of 16,660 police officers in these 16 police institutions, only 9% are women, mostly represented in the lowest police ranks. Of particular concern is the significant under-representation of women in management positions.

In addition to interviews with female police officers from various police institutions in BiH, the #ŽeneuPoliciji (Women in Police) campaign will highlight these problems by preparing and presenting to the general public a mini documentary on the position of women in police structures, and opportunities to improve that position.

The project “The police and the respect for human rights in BiH” is funded by the European Union and implemented by the Centre for Security Studies, Sarajevo, the “Policewomen’s Network” Association,  Sarajevo, and the Geneva Center for Security Sector Governance (DCAF). Implementation began in January last year, and the implementation period is 20 months. The aim of the project is to strengthen respect for human rights in the exercise of police powers within police agencies, to promote gender equality, and to promote the role of women in the police.