Klix.ba : “CSS upozorava: Nije prihvatljivo nepostojanje demokratskog nadzora nad policijom”

CSS je danas saopćio da nedostatak političke volje ili provođenje uskostranačkih interesa ne može i ne smije biti razlog za iskazani dvogodišnji demokratski deficit unutar policijskog sektora koji se ogleda u neimenovanju novih članova Nezavisnog odbora Parlamenta Federacije BiH, odnosno tijela koje u ime građana provodi demokratski nadzor nad radom federalne policije.

“Također, podsjećamo da je stupanjem na snagu Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH u oktobru 2014. godine prestao s radom Odbor za žalbe građana koji je djelovao u okviru Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Novim zakonskim odredbama predviđeno je formiranje tog Odbora u okviru Parlamenta Federacije BiH, ali taj zadatak ni do danas nije završen. To nesumnjivo ukazuje da federalni parlamentarci ne posvećuju nimalo pažnje interesima građana kojima je ovaj mehanizam trebao biti na raspolaganju u slučaju da su njihova prava ugrožena zloupotrebom ovlaštenja ili ponašanja policijskih službenika na nivou Federacije BiH.

Centar za sigurnosne studije je već u nekoliko navrata ukazivao na ove propuste u sektoru sigurnosti, te poticao nadležne da upotpune demokratski nadzor uspostavom Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe građana, kao zakonom predviđenih tijela. Ujedno je naglašavano da ovi mehanizmi demokratskog nadzora u mjeri kojoj štite građane, u isto vrijeme i povedavaju povjerenje građana u rad policije te bi to trebalo biti u interesu policijskih struktura koje se zalažu za vedu odgovornost i transparentnost u njihovom radu”, kaže se u saopćenju.

“Demokratski nadzor nad policijskim sektorom i odgovornosti institucija toga sektora predstavljaju uslov demokratije, a Nezavisni odbor, kao nadzorno tijelo, ima zadatak da prati rad direktora Federalne uprave policije (FUP) i nadzire obavljanje poslova Federalne uprave policije“ kaže Mirela Hodović, istraživačica CSS-a.

Sanjin Hamidičević, istraživač CSS-a, dalje naglašava da rad Odbora ima za cilj osigurati objektivno i nepristrasno vođenje postupka u vezi sa izjavljenim žalbama na rad i ponašanje policijskih službenika, čime osigurava zaštitu ljudskih prava i sloboda.

“Nadalje, Odbor ima široke nadležnosti u odnosu na kontrolu rada Jedinice za profesionalne standarde Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, kao i provedbe mjera disciplinke komisije, a što je veliki značaj u nadzoru nad radom internih mehanizama kontrole”, kaže Hamidičević.

“Sve navedeno upućuje na zaključak da su postojeći mehanizmi kontrole rada policije nedostatni i da je potrebno da Parlament Federacije BiH ispoštuje zakonske odredbe i imenuje Nezavisni odbor i Odbor za žalbe građana, kako bi ta tijela, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, osigurala stručno, nepristrasno i objektivno praćenje rada policijskih agencija“, stoji u saopćenju CSS-a.

(klix.ba , 25.04.2017.)