Ovaj projekat je imao za cilj da istraži i analizira kvalitet statistika o uključenosti policije u korupciju koje vode policijske agencije, te za procjenu njihovog uticaja na ukupan integritet policijskog sistema. Cilj projekta je, također, da poveća transparentnost rada policijskih agencija, kao i izgradnju dijaloga o metodama vođenja statistika i njihovog kvaliteta. Projekat ističe važnost i potrebu usaglašavanja načina prikupljanja podataka i vođenja statistika kao i mogućnosti postizanja harmonizacije na nivou BiH.

Projekat je finansirao Ženevski centar za demokratski nadzor nad oružanim snagama (DCAF).

Mapiranje kvaliteta statistika o korupciji u policiji na nivou policijskih agencija u BiH

Mapping the Quality of the Statistical Data on Police Involvement in Corruption Amongst Police Agencies in Bosnia and Herzegovina (BiH)

MAPIRANJE KVALITETA STATISTIKA O KORUPCIJI U POLICIJI U BiH