Poboljšanje ljudskih prava i položaja žena u policiji uz podršku EU

(For English language, please see below)

U okviru projekta „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“, kojeg finansira Evropska unija, 19. i 20. novembra, na Jahorini, održan je okrugli stol „Gender i policija u BiH“ koji je pomogao da se sagleda stanje rodne ravnopravnosti u bh. policijskim agencijama te predlože koraci za napredak na tom polju.

Rukovodioci i predstavnici policijskih agencija sa svih nivoa državne vlasti, predstavnici nevladninih organizacija i akademske zajednice, imali su priliku upoznati se s međunarodnim iskustvima i dobrim praksama u oblasti rodne ravnopravnosti u policijskim strukturama. Iskustva zemalja iz regiona, koja su podijelili predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Policije Republike Slovenije, bila su posebno dragocjena.

Dr Amrita Kapur, iz Ženevskog centra za upravljanje sigurnosnim sektorom, ukazala je učesnicima da savremene policijske agencije trebaju biti ogledalo cjelokupnog stanovništva, te da je je takav pristup najbolje rješenje za  različite sigurnosne potrebe građana. Kapur je istakla da su mješoviti i raznoliki policijski timovi daleko efikasniji u pružanju usluga te da doprinose bogatstvu vještina koje su na raspolaganju policiji u svakodnevnom radu. Ukazala je da je rodno odgovoran budžet policijskih agencija od presudne važnosti, jer ako nisu osigurana finansijska sredstva, onda se i inicijative za rodna pitanja neće provoditi.

Učesnicima okruglog stola bilo je zanimljivo saznati da u slovenačkoj policiji postoje snajperistkinje i pilotkinje policijskih helikoptera. Tim i drugim primjerima je Suzana Rudež, policijska savjetnica u Službi generalnog direktora slovenačke policije, ukazala da žene mogu biti uspješne u različitim policijskim poslovima te da se stereotipi o policiji kao „muškom zanimanju“ trebaju odbaciti.

Predsjednica Udruženja „Mreža policijskih službenica“ Kristina Jozić istakla je kako je ostvarivanje rodne ravnopravnosti u policijskim strukturama dugotrajan proces, koji ne može biti riješen „preko noći“, te da su upravo treninzi, seminari i okrugli stolovi dobar početak za iznalaženje rješenja za ova pitanja. Iako je došlo do blagog porasta zastupljenosti žena u statusu policijskih službenica zadnjih godina u BiH, a što je, prema odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova BiH, još uvijek daleko od 40% zastupljenosti jednog od spolova u javnim institucijama,  gospođa Jozić je ukazala da je zabrinjavajući podatak da žena gotovo nema na višim i rukovodećim pozicijama u policijskim agencijama. Kao mjere za unaprjeđenje stanja u ovoj oblasti, navela je nužnost uvođenja obaveznih edukacija muškaraca i žena u policijskim agencijama u prevazilaženju rodnih stereotipa, te promociju policijskog poziva i žena u policiji sa svrhom privlačenja većeg broja kandidatkinja za prijem u policiju.

Projekt „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“ finansira Evropska unija s ciljem unaprjeđenja rodne ravnopravnosti u policijskim agencijama, promoviranja uloge žena u policiji, te poboljšanja poštivanja ljudskih prava prilikom primjene policijskih ovlasti. Projekt implementiraju “Centar za sigurnosne studije” Sarajevo, Udruženje „Mreža policijskih službenica“ Sarajevo i Ženevski centar za upravljanje sigurnosnim sektorom iz Ženeve.

Za više informacija o projektu posjetite: http://css.ba/zapocela-implementacija-projekta-policija-i-postivanje-ljudskih-prava-u-bih/


Round table “Gender and Police in BiH” held

Improving human rights and the position of women in the police of BiH with the support of the EU

As part of the project “The police and the respect for human rights in BiH”, funded by the European Union, a round table “Gender and Police in BiH” was held on November 19 and 20, 2020 at Jahorina. The aim of the round table was to review the state of gender equality in BiH police agencies and proposing further steps for the progress in this field.

Leaders and representatives of police agencies from all levels of government, representatives of non-governmental organizations and academia, had the opportunity to learn about international experiences and good practices in the field of gender equality in police structures. The experiences of the countries from the region, which were shared by the representatives of the Ministry of the Interior of the Republic of Croatia and the Police of the Republic of Slovenia, were especially valuable.

Dr Amrita Kapur, from the Geneva Centre for Security Sector Governance, pointed out to the participants that modern police agencies should be a mirror of the entire population, and that this approach is the best solution for the various security needs of citizens. Kapur pointed out that mixed and diverse police teams are far more efficient in providing services and that they contribute to the wealth of skills available to the police in their daily work. She also pointed out that the gender responsive budgeting of police agencies is of crucial importance, because if financial resources are not provided, then initiatives for gender issues will not be implemented.

To the participants of the round table, it was interesting to hear that there are female snipers and female police helicopter pilots in the Slovenian police. With these and other examples, Suzana Rudez, a Police Advisor in the Office of the Director General of the Slovenian Police, pointed out that women can be successful in various police tasks and that stereotypes about the police as a “male occupation” should be rejected.

Kristina Jozic, President of the “Police Women’s Network” Association, pointed out that achieving gender equality in police structures is a long-term process, which cannot be solved “overnight”, and that trainings, seminars and round tables are a good start for finding solutions to these issues. Although there has been a slight increase in the representation of women in the status of police officers in recent years in BiH, which, according to the provisions of the BiH Law on Gender Equality, is still far from 40% of gender representation in public institutions, Ms. Jozic pointed out that it is a worrying fact that women at all do not hold senior and managerial positions in police agencies. As one of the measures to improve the situation in this area, she pointed out to the need to introduce mandatory education of men and women in overcoming gender stereotypes in police agencies, and the promotion of police calling and women in the police in order to attract more female candidates for admission to the police.

The project “The police and the respect for human rights in BiH” is funded by the European Union with the aim of promoting gender equality in police agencies, promoting the role of women in the police, and improving respect for human rights in the exercise of police powers. The project is implemented by the “Centre for Security Studies” Sarajevo, the “Police Women’s Network” Association Sarajevo and the Geneva Centre for Security Sector Governance from Geneva.

For more information about the project see: http://css.ba/zapocela-implementacija-projekta-policija-i-postivanje-ljudskih-prava-u-bih/