(for English, please see below) 

U okviru projekta „Budući profesionalci za transparentnije javne nabavke – TRANSPIRE“, Centar za sigurnosne studije (CSS) je, 17. marta 2023. godine, održao seminar „Uvod u javne nabavke u BiH i rizici od korupcije“ za 25 studenata Visoke škole „Logos centar“ u Mostaru. Radi se o drugom od tri seminara namijenjenih za studentsku populaciju u BiH s ciljem približavanja sistema funkcionisanja javnih nabavki te upoznavanja sa koruptivnim rizicima u ovoj oblasti.

U uvodnom dijelu seminara studentima su se obratili generalni sekretar CSS Benjamin Plevljak, te profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Armin Kržalić. Prije početka seminara studenti su popunili ulazni test koji je kreiran od strane predavača, a kako bi se utvrdilo znanje studenata o navedenoj temi.

U prvoj sesiji, Emsad Dizdarević, program menadžer u Transparency International BiH, upoznao je studente sa rizicima korupcije u javnim nabavkama. Također, u okviru prve sesije, profesor Kržalić je održao posebno predavanje o specifičnostima javnih nabavki u sektoru sigurnosti.

U drugoj sesiji, Josip Jakovac, šef grupe za normativno-pravne poslove Agencije za javne nabavke BiH, upoznao je studente sa javnim nabavkama u BiH. Studentima je na veoma zanimljiv način objasnio šta su javne nabavke, njihovu ulogu u ukupnom funkcionisanju državnog aparata, vrste postupaka koje postoje u Zakonu o javnim nabavkama BiH, kada je počela primjena Zakona o javnim nabavkama u BiH, itd.

Obuku su studenti ocijenili kao veoma korisnu, a evaluacijom znanja kroz ulazne i izlazne testove može se zaključiti da su polaznici akumulirali prezentirano znanje. Podaci pokazuju da su studenti u prosjeku tačno odgovorili na 63% pitanja ulaznog testa, dok su, po završetku seminara, u prosjeku tačno odgovorili na 90% pitanja izlaznog testa.

 


As part of the project “Future Professionals for More Transparent Public Procurement – TRANSPIRE“, the Centre for Security Studies (CSS), in Mostar on March 17th, 2023,  held a seminar “Introduction to Public Procurement in BiH and Risks of Corruption“ for 25 students of the “Logos centar College“ in Mostar. It is the second of three seminars intended for the student population in BiH with the aim of introducing them to the system of public procurement, as well as familiarizing them with corruption risks in this area.  The essence of the training was the introduction to the system of public procurement in BiH and familiarization with the corruption risks in this area.

In the introductory part of the seminar, the students were addressed by the Secretary General of the CSS Benjamin Plevljak, and a professor at the Faculty of Criminal Justice, Criminology and Security Studies of Sarajevo University, Armin Kržalić. Before the start of the training, the students completed the entry tests created by the lecturers so they could determine the participants’ knowledge.

In the first session, Mr. Emsad Dizdarevic, program manager at Transparency International BiH, informed the students about the risks of corruption in public procurement. Also within the first session, professor Krzalic conducted the specific lecture about the specifics of public procurement in the security sector.

In the second session, Mr. Josip Jakovac, Head of Legal Department at Public Procurement Agency of BiH, introduced the students to public procurement in BiH. He explained them what public procurement is, its role in the overall functioning of the state apparatus, when it started to be applied in BiH, etc.

The training was evaluated by the students as very useful, and by evaluating the knowledge through the entry and exit tests, it can be concluded that the participants have accumulated the presented knowledge. The data show that, on average, students correctly answered 63% of the entry test questions, while, after the seminar, they answered correctly on average 90% of the exit test questions.


ODRŽAN TREĆI SEMINAR U OKVIRU PROJEKTA „TRANSPIRE“

U okviru projekta „Budući profesionalci za transparentnije javne nabavke – TRANSPIRE“, Centar za sigurnosne studije (CSS) održao je seminar na temu “Uvod u javne nabavke u BiH i rizici od korupcije” za 25 studenata različitih fakulteta u Banjoj Luci. Suština seminara je bila upoznavanje studenata sa sistemom javnih nabavki u BiH i sa rizicima od korupcije u ovoj oblasti. U uvodnom dijelu seminara studentima se obratio generalni sekretar CSS g. Benjamin Plevljak. Prije početka seminara, studenti su popunili ulazne testove koje su kreirali predavači kako bi mogli utvrditi njihovo znanje.

Sanjin Hamidičević je u prvoj sesiji upoznao studente sa javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini. U uvodnom dijelu svog izlaganja objasnio je šta su javne nabavke, njihovu ulogu u ukupnom funkcionisanju državnog aparata, vrste postupaka koji postoje u Zakonu o javnim nabavkama u BiH, kada je počelo donošenje Zakona o javnim nabavkama u BiH, njegovoj primjeni i sl. Na različitim primjerima, gospodin Hamidičević je studentima na vrlo zanimljiv način objasnio složenu materiju javnih nabavki.

U drugoj sesiji, gospodin Emsad Dizdarević, program menadžer u Transparency International BiH, upoznao je studente sa rizicima korupcije u javnim nabavkama. Također, u okviru prve sesije, profesor Krzalić je održao posebno predavanje o specifičnostima javnih nabavki u sektoru sigurnost.

U trećoj sesiji studentima se obratio profesor Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, Duško Vejnović. Profesor Vejnović je studentima govorio o integritetu u sektoru sigurnosti u kontekstu javnih nabavki u Bosni i Hercegovini.

Obuku su studenti ocijenili kao veoma korisnu, a evaluacijom znanja kroz ulazne i izlazne testove može se zaključiti da su polaznici akumulirali prezentirano znanje. Svi studenti zajedno su na ulaznim testovima postigli 80 od mogućih 150 bodova, što znači da su u prosjeku ispravno odgovorili na 53,3% ulaznog testa. Na izlaznim testovima studenti su zajedno imali 141 od mogućih 150 bodova, što znači da su u prosjeku ispravno odradili 94% izlaznog testa. 

Nakon završetka seminara studentima je uručena publikacija „Uvod u javne nabavke u Bosni i Hercegovini“, koja je urađena u sklopu ovog projekta.

Projekat „Budući profesionalci za transparentnije javne nabavke – TRANSPIRE“ se finansira grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država kroz Program malih grantova Demokratske komisije. Projekat je započeo u augustu 2022. godine, a predviđeno vrijeme trajanja je 10 mjeseci.

Za više informacija o našem projektu, molimo Vas da posjetite ovaj link.  Naš projekat možete pratiti putem naših društvenih mreža Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn upotrebom hashtag #TranspireBiH.

Objavljivanje ovog teksta je finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.


Centre for Security Studies (CSS) held a seminar on “Introduction to public procurement in BiH and risks of corruption” for 25 students of different faculties in Banja Luka. The essence of the training was the introduction to the system of public procurement in BiH and familiarization with the corruption risks in this area. In the introductory part of the seminar, the students were addressed by the Secretary General of the CSS Mr. Benjamin Plevljak. Before the start of the seminar, the students completed the entry tests created by the lecturers so they could determine the participants’ knowledge.

In the first session, Sanjin Hamidičević, introduced the students to public procurement in Bosnia and Herzegovina. In the introductory part of his presentation, he explained what public procurement is, their role in the overall functioning of the state apparatus, the types of procedures that exist in the Law on Public Procurement in BiH, when the Law on Public Procurement in BiH began to be applied, etc. Using various examples, Mr. Hamidičević explained the complex matter of public procurement to the students in a very interesting way.

In the second session, Mr. Emsad Dizdarevic, program manager at Transparency International BiH, informed the students about the risks of corruption in public procurement. Also within the first session, professor Krzalic conducted the specific lecture about the specifics of public procurement in the security sector.

In the third session, the professor at the Faculty of Security Science of the University of Banja Luka, Duško Vejnović, addressed the students. Professor Vejnović spoke to the students about integrity in the security sector in the context of public procurement in Bosnia and Herzegovina.

The training was evaluated by the students as very useful, and by evaluating the knowledge through the entry and exit tests, it can be concluded that the participants have accumulated the presented knowledge. All students together scored 80 out of a possible 150 points on the entry tests, which means that on average they completed 53,3% of the entry test correctly. On the exit tests, students together had 141 out of a possible 150 points, which means that on average they did 94% of the exit test correctly

The project “Future professionals for more transparent public procurement – TRANSPIRE” is funded by the United States Department of State through the Democracy Commission Small Grants Program. The project started in August 2022, and the expected duration is 10 months.

For more information about our project, please visit this link. You can also follow the “TRANSPIRE” project through our social networks Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn using the hashtag #TranspireBiH.

This article was funded by a grant from the United States Department of State. The opinions, findings and conclusions stated herein are those of the author[s] and do not necessarily reflect those of the United States Department of State.