Aldina Alić, samostalna inspektorica

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona

Zašto ste se odlučili za policijski posao i koliko dugo već radite u policiji, na kojim poslovima i zadacima?

Samostalna sam insepktorica u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona. Po zanimanju sam diplomirana kriminalistkinja. Proteklih dvanaest godina obavljam poslove glasnogovorniceUprave policije, a prije nego sam raspoređena na poslove glasnogovornice obavljala sam poslove i zadatke inspektorice u Sektoru kriminalističke policije, kao i inspektorice za nadzor u Sektoru uniformisane policije. Dugogodišnje policijsko iskustvo sam sticala na ovim složenim i odgovornim policijskim poslovima.

Odabir profesije, odnosno profesionalnog usmjeravanja, u mom slučaju, zaista nije bio splet okolnosti, kako to u životu nekad biva, nego je odraz jednog ličnog opredjeljenja i želje za bavljenjem policjiskim poslom.

Određeni afiniteti su se ispoljili tokom ranih školskih dana, tako da moja porodica, zaista, nije bila iznenađena kada sam izrazila svoje ambicije i dali su mi punu podršku, što mi je u tom trenutku bilo od izuzetne važnosti.

U kojoj mjeri se policijski posao odražava na privatni život?

Posao koji trenutno obavljam je veoma zahtjevan i traži maksimalno angažovanje, dostupnost 24 sata i brzo reagovanje iz nadležnosti policije. Tako da ste tu uvijek nekako, da kažem slobodno, budni i u stanju pripravnosti. U svakom tenutku sam svjesna da ovaj posao koji obavljam ne dopušta greške. Jednu pogrešnu izgovorenu riječ, pogrešno plasiranu informaciju teško je naknadno ispraviti, šteta je na neki način već nanesena. Tako da ovaj posao zahtijeva jedan krajnje ozbiljan pristup i, naravno, mnogo znanja.

Naravno da je privatni život ono što određuje svakog pojedinca i što nas definiše u okruženju, ne samo u privatnom, nego i u profesionalnom. Što se tiče mog privatnog života, najviše me ispunjava druženje sa mojom kćerkom koja je smisao mog života, a naravno tu su i moji roditelji sa kojima se ,također, trudim da provedem što više vremena. Jako volim ljude i volim da provodim vrijeme sa dragim ljudima i prijateljima i to me na neki način ispunjava, uz sve, naravno, ostale obaveze koje sa sobom nosi život.

Koji je Vaš recept za balans između privatnog i profesionalnog života?

Postignutim dobrim balansom između privatnog i poslovnog života, mi na neki način, ustvari, postižemo ravnotežu, veoma bitnu za jedan funkcionalan i ispunjen život. Ljudi uglavnom, naravno sa namjerom da budu što produktivniji i efikasniji, nekada preuzmu i više obaveza nego što je to realno i što zaista mogu podnijeti, što sa jedne strane predstavlja jednu normalnost, posebno u kontekstu naših ambicija, ali može biti frustrirajuće. Tako da mislim da svo vrijeme moramo paziti da ne izgubimo taj omjer između privatnog i profesionalnog života. Zapravo, mišljenja sam da našim sazrijevanjem mi ustvari naučimo da prepoznamo kada je to dosta i da je vrijeme da smanjimo tu presiju. Tek tada možemo postati fokusirani, nismo preopterećeni i možemo biti funkcionalni na svim poljima i na svim područjima.

Policijski posao je zahtjevan, policijski/a službenik/ca je policijski/a službenik/ca24 sata i naravno da to zahtijeva određena odricanja i određenu posvećenost, ali kada se postigne ovaj balans, koji se po mom mišljenju može postići, onda možemo biti osobe koje imaju samopouzdanje, koje su uspješne i koje su, na kraju krajeva, sretne.

Naravno, u svemu tome moramo biti krajnje realni, samokritični i moramo biti dosljedni našim stavovima i principima, kako bi na jedan krajnje objektivan način mogli da zastupamo naša mišljenja, da stičemo nove kompetencije, nove vještine i na taj način stičemo respekt  ne samo naših kolega, nego i članova naše porodice.

Sa današnje tačke gledišta i stečenog iskustva, da li biste ponovo odabrali da budete policijska službenica?

Tek sa određene vremenske distance, a uzimajući u obzir sva iskustva stečena i proživljeno, osoba može ocijeniti ispravnost neke odluke. Kao što sam na početku našeg razgovora rekla, bavljenje policijskim poslom je stvar lične želje i ambicije, tako da sam na neki način u svu tu priču ušla i srcem. Naravno, bilo je situacija, pa slobodno mogu reći nekih vidova razočarenja, gdje su me pojedini ljudi, pojedini stavovi mijenjali iu pogledu nekih mišljenja, ali generalno moj stav i moje poimanje policijskog poziva i posla koji obavljam je apsolutno ostao nepromijenjen i kada bih ponovo bila u siuaciji da biram svoje zanimanje, opet bih odabrala isto, bila bih pripadnica policijskih struktura u Bosni i Hercegovini, odnosno policijska služebenica.

Koje prednosti donose žene u policijskom poslu?

U skladu sa aktuelnim trendovima u regiji, tako je i u Bosni i Hercegovini policija tokom proteklih godina na neki način otvorila svoja vrata pripadnicama ženskog spola. Iako se svakim danom broj žena u policijskim strukturama povećava, istraživanja pokazuju da taj broj još uvijek nije zadovoljavajući, da nije postignuta željena integracija žena u policijskom sistemu.

Ovo je naročito izraženo u segmentu zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama, što je prema određenim istraživanjima evidentan problem i u savremenijim zemljama u regiji i Evropi. Pitanje prisutnosti žena u policiji, nije samo pitanje poštivanja prava, nego je to jedan novi kvalitet, nova dimenzija koju žene svojom prisutnošću i svojim angažovanjem unose u policijske redove. Stoga, mislim da svi trebamo nastojati da u okviru svojih, naravno, mogućnosti i svojih nadležnosti radimo na unaprijeđenju položaja i statusa policjskih služenika u Bosni i Hercegovini te generalno na integrisanju žena u sektoru sigurnosti.

Imala sam zaista čast da budem jedna od osnivačica i prva predsjednica skupštine Udruženja „Mreža policijskih službenica“. Bila sam zaista prezadovoljna i presretna da smo se uspjeli na taj način organizovati i zajednički raditi na postizanju postavljenih ciljeva.

Istraživanja su pokazala da su žene, kao policijske službenice, jako ozbiljne, studiozne u istragama koje dugo traju, koje zahtijevaju mnogo strpljenja. Žene sa izraženim senzibilitetom su vrlo uspješne u dokumentovanju određenih krivičnih djela, naročito onih u kojima su žrtve krivičnih djela žene, zatim djeca, maloljetna lica i drugi posebni vidovi istraga koji zahtijavaju jedan senzibilan pristup i poseban odnos prilikom dokumentovanja tih krivičnih djela.

Da li ste se tokom svoje profesionalne karijere susretali sa predrasudama prema ženama u policiji i na koji način ste se borili protiv njih?

Kada se razmatra sposobnost i efikasnost policijskog/e služebnika/ce uopšte, ne dozvoljavam da se razmatra spol. Znači, naša ozbiljnost, opredijeljenost i profesionalizam su ti koji nas definišu kao profesionalca, a ne spol policijskog/e službenika/ce. Zbog svog ozbiljnog rada i pristupa poslu, uvijek sam postizala dobre rezultate ostvarujući jako dobru saradnju sa svojim saradnicima i kolegama i kolege su uglavnom cijenili ono što ja radim, moje stvavove i moja opredjeljenja.

Naravno, na samom početku, ali i poslije, bilo je onih kolega koji su mislili da žene ne trebaju biti u policiji, da one ne mogu da odgovore na složene zahtjeve policijskog posla, ali iskrena da budem, meni takva mišljenja uglavnom nisu bila bitna, jer su dolazila od strane kolega koji s jedne strane nisu posjedovali određene moralne vrijednosti, a s druge strane nisu posjedovali potrebne kompetencije niti su te kolege bili pravi profesionalci, poznavaoci svog posla.

Na koji način povećati broj žena u policijskim strukturama u BiH?

Iako je procenat žena u policijskim strukturama u BiH daleko od predviđenog i preporučenog, moramo naglasiti da je taj broj kontinuirano u blagom porastu, što je dobar pokazatelj. Procenat zastupljensoti u policijskim strukturama u nekim evropskim zemljama je različit, tako da u nekim evropskim zemljama zastupljensot žena u policijskim strukturama iznosi preko 30%. Što je veoma zanimljivo, vlasti u tim zemljama i dalje nastoje da određenim kvalitetnim aktivnostima i programima povećaju taj broj kako bi postigli potpunu ravnopravnost spolova u svojim redovima.

U kontekstu aktuelnih napora vlasti u BiH, u procesu evropske integracije, kao i opredjeljenja  vlasti u programu reformi približavanja Evropskoj uniji, naročito reformi odbrambenog i sigurnosnog sektora, mišljenja sam da treba raditi na svim nivoima vlasti na donošenju i posebno na implementaciji jasno definisanih zakonskih rješenja koja bi značajno unaprijedila afirmaciju žena u sektoru sigurnosti, doprinijela uspješnijem integrisanju žena u sektoru sigurnosti. Na taj način, prema mom mišljenju, mijenjajući uvrijeđene standarde, stereotipe te stalnom edukacijom, možemo raditi na uspostavljanju i nametanju jednog zaista jedinstvenog stava koji je, u neku ruku, jedini ispravan da se vrednovanje rada policijskog službenika i unapređenje policijskog službenika treba zasnivati isključivo na vrednovanju njegovih rezultata, njegovih kompetencija, profesionalizma, a nikako na nekim drugim parametrima, pa recimo i na spolu, koji je znao biti ključan prilikom odabira određenih službenika.

Kada budemo na tom nivou promišljanja i djelovanja, onda možemo reći da smo napravili pomak i da smo napravili nešto pozitivno. Ja se iskreno nadam da će period koji je pred nama biti obilježen konstruktivnim i kvalitetnim aktivnostima i programima koji će u svojoj osnovi zaista doprinijeti unapređenju i afirmaciji žena u sektoru sigurnosti, generalno integrasanja žena kada je u pitanju sektor sigurnsoti u BiH i što će, vjerujem, u konačnici biti ne samo naš lični uspjeh, nego i uspjeh naših agencija iz kojih dolazimo.

Koji su Vam bili najveći izazovi/poteškoće u profesionalnom usponu, prilikom napredovanja i dolaska do tenutne pozicije?

Građenje policijske karijere u BiH nije lak zadatak, naročito ako je ta žena i majka. Međutim, govoreći naravno u svoje ime, nikad nisam dozvolila da takve poteškoće budu prepreka za moju profesionalnu nadgradnju i daljnje napredovanje.Naprotiv, te poteškoće su bile motivacija i poticaj lično za mene da i dalje radim na sebi, da se stalno educiram i da unapređujem svoje kompetencije, kao i znanja i vještine koje redovno koristim prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka.

Koja je Vaša poruka za žene koje razmišljaju o karijeri u policijskim strukturama?

Rodno osvještena policija je nezamjenjiva u razvoju i unapređenju demokratske policijske službe. Svi policijski službenici, bez obzira da li su muškarci ili žene, bi trebali i moraju biti ravnopravni u pogledu svojih obaveza. Dakle, od svakog policijskog sužbenika se očekuje da provodi i poštuje zakone, da bude profesionalac, da bude stručan, da radi na sebi, da se usavršava, da bude korektan ali i konkretan, brz i učinkovit, da štiti građane i njihovu imovinu. Samo takav pojedinac može u svojoj radnoj sredini postići dobre rezltate i naravno respekt svojih kolega, ali i zajednice u kojoj djeluje.

Stoga pozivam sve mlade djevojke, koje privlači policijski poziv, da budu svjesne svojih vještina i doprinosa koje mogu dati lokalnoj zajednici. Naravno da to podrazumijeva mnogo učenja i kontinuiranog rada na usavršavanju svojih vještina, ali suština moje poruke mladim djevojkama bi bila da su one jedine koje odlučuju o tome gdje će graditi svoju profesionalnu karijeru i ako žele da budu dio sigurnosnog sektora u Bosni i Hercegovini, neka to i budu!