Na osnovu zaključaka Javne rasprave održane 23.01.2012. godine u Sarajevu, Centar za sigurnosne studije u saradnji sa Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova pokrenuo Inicijativu za osnivanje komore zaštitara u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U tu svrhu, a na osnovu spiska evidencije agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine koju posjeduje Federalni MUP, CSS je proslijedio dopise u kojima smo tražili od agencija i unutrašnjih službi da se izjasne o navedenoj Inicijativi. Dopisi su proslijeđeni za 47 agencija za zštitu ljudi i imovine i 40 pravnih lica sa unutrašnjom službom zaštite ljudi i imovine.

U ostavljenom roku za izjašnjavanje o samoj inicijativi odgovor nam je proslijedilo 18 agencija i 11 unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine.

Od 18 agencija za zaštitu ljudi i imovine, njih 15 se izjasnili da podržava Inicijativu za formiranje komore zaštitara Federacije BiH, dok su tri agencije bile protiv ovakve inicijative i one su predložile da se komora formira na nivou Bosne i Hercegovine. Agencije koje podržavaju Inicijativu upošljavaju 2531 uposlenika.

Svih 11 unutrašnjih službi koje su odgovorile na naše dopise, podržale su Inicijativu uspostave komore zaštitara Federacije BiH. Ove službe za poslove sigurnosti upošljavaju 1069 uposlenika.

U nastavku su prikazana imena agencija i unutašnjih službi koje podržavaju i ne podržavaju navedenu inicijativu.

AGENCIJE KOJE PODRŽAVAJU INICIJATIVU (UKUPNO 15)

-PATRIOT SECURITY MOSTAR

-UNILAB

-DSC

-SWORD SECURITY

-GARDA

-ADRIA IPON SECURITY

-FITOB

-SECTOR SECURITY- SARAJEVO

-KAMIR ŠIROKI BRIJEG

-SCUTUM

-TOP GUARD MOSTAR

-GLOCK SIGURNOST

-SECURITAS BH (Securitas, AWG Gama sigurnost, B.I.G.A. i Eagle Sigurnost)

-SAS SECURITY

-SIKRA SECURITY

AGENCIJE KOJE NE PODRŽAVAJU INICIJATIVU (UKUPNO 3)

-BH SIGURNOST

-NOVA GAMA

-COBRA SECURITY

UNUTRAŠNJE SLUŽBE ZAŠTITE KOJE PODRŽAVAJU INICIJATIVU (11)

-J.P ELEKTROPRIVREDA BIH (sa svojih 16 subjekata)

-J.P. ELEKTROPRIVREDA HZ HB

-REMONTNI ZAVOD TRAVNIK

-RUDNICI KREKA TUZLA

-ŽELJEZNICE FEDERACIJE BIH

-RAZVOJNA BANKA FBIH

-KANTONALNA BOLNICA ZENICA

-ŠUMARSTVO PRENJ

-ALUMINIJ D.D MOSTAR

-ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FBIH

-METALNO D.D. ZENICA

Na osnovu ovakvog izjašnjavanja stekli su se uslovi za preduzimanje slijedećih aktivnosti ka formiranju Komore zaštitara Federacije Bosne i Hercegvoine. O daljim aktivnostima agencije i unutrašnje službe za zaštitu ljudi i imovine bit će blagovremeno obavještene.