(For English, please see below)

Okončanje stanja prirodne nesreće, uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19, iskoristili smo za predstavljanje projekta „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“, koji finansira Evropska unija, pojedinim ciljnim grupama projekta.

Uz podršku i pomoć koordinatorica Udruženja „Mreža policijskih službenica“, upriličeni su sastanci s predstavnicima Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), Granične policije BiH, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Federalne uprave policije, Sudske policije FBiH te kantonalnih ministarstva unutrašnjih poslova Posavskog, Sarajevskog, Zeničko-dobojskog, Bosansko-podrinjskog, Zapadnohercegovačkog, Hercegovačko-neretvanskog i Unsko-sanskog kantona.

Predstavnici navedenih institucija upoznati su s općim ciljem projekta, a koji se odnosi na osnaživanje poštivanja ljudskih prava unutar policijskih agencija te prilikom primjene policijskih ovlasti u BiH, te dvije ključne komponente kojima se nastoji ostvariti taj cilj.

Prva komponenta se odnosi na unapređivanje ravnopravnosti spolova u policijskim agencijama, budući da dosadašnja istraživanja pokazuju da su žene nedovoljno zastupljene u ukupnoj strukturi uposlenika, ali i na pozicijama odlučivanja. Primjera radi, istraživanje CSS-a iz 2017. godine pokazuje da oko 8% policijskih službenika u BiH čine žene, dok Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH propisuje da ravnopravna zastupljenost postoji kada je jedan od spolova zastupljen najmanje 40%. Predstavnici navedenih institucija su upoznati da se ova komponenta nastoji ostvariti kroz implementaciju aktivnosti kao što su istraživanje trenutnog stanja ravnopravnosti spolova i područja u kojima je potrebno unapređivanje, obuka trenera unutar policijskih agencija o pitanjima spolne ravnopravnosti te promocija žena i njihove uloge u policijskim strukturama. Iako su primjetni određeni pomaci u ovom pogledu, izražen je jedinstven stav da se radi o pitanju na kojem je potrebno kontinuirano raditi. Osim toga, na održanim sastancima su ukazani i određeni problemi koji opterećuju pitanja spolne ravnopravnosti, a koji će biti detaljnije tretirani kroz istraživanja.

Također, predstavnici navedenih institucija upoznati su i sa drugom komponentom projekta, a koja se odnosi na promociju i unapređenje rada mehanizama zaštite ljudskih prava u slučaju zloupotrebe policijskih ovlasti. Radi se o konkretnoj potrebi, jer građani nisu dovoljno upoznati s tim mehanizmima. S druge strane, građani i koji jesu upoznati s tavkim mehanizmima vrlo često prijavljuju zakonom dozvoljena postupanja policijskih službenika, a postoje i slučajevi korištenja tih mehanizma za rješavanje razmirica na ličnoj osnovi. Predstavnici institucija su upoznati da će se, u okviru ove komponente, raditi sveobuhvatno istraživanje takvih mehanizama te da će biti kreirana webstranica koja će omogućiti građanima prikaz osnovnih informacija o svim policijskim agencijama u BiH, njihovim nadležnostima te načinima prijavljivanja zloupotrebe policijskih ovlasti.

Generalno govoreći, institucije, kojima je predstavljen projekat, dale su podršku njegovoj implementaciji te spremnost za učešće u realizaciji projektnih aktivnosti. Također, izražen je stav da se radi o konkretnom projektu koji će dati doprinos procesima unapređivanja ljudskih prava u policijskim agencijama i policijskim poslovima.

Osim navedenim institucijama, ciljevi i glavne komponente projekta „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“ predstavljeni su i široj javnosti u emisiji Otvoreni studio BH Radija 1. Snimak gostovanja možete poslušati ispod.

Ukoliko trenutna epidemiološka situacija bude dozvoljavala, projektni tim će nastaviti s predstavljanjem važnosti projekta i preostalim ciljnim grupama, ali i široj javnosti u BiH. Podsjećanja radi, projekat „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“ finansira Evropska unija, implementiraju Centar za sigurnosne studije, Udruženje „Mreža policijskih službenica“ te Ženevski centar za upravljanje sigurnosnim sektorom.


Presentation of the project to the target groups

After proclamation of the end of the state of natural disaster, caused by the epidemic of the COVID-19 disease, the project team presented the project “The police and the respect for human rights in BiH”, funded by the European Union, to specific target groups of the project.

With the support and assistance of the coordinators of the “Police Women’s Network” Association, meetings were organized with representatives of the Institution of the Human Rights Ombudsmen of BiH, State Investigation and Protection Agency (SIPA), BiH Border Police, Directorate for Coordination of Police Bodies of Bosnia and Herzegovina, Federal Police Administration , FBiH Judicial Police as well as with cantonal ministries of internal affairs of Posavina, Sarajevo, Zenica-Doboj, Bosnia-Podrinje, West Herzegovina, Herzegovina-Neretva and Una-Sana Cantons.

Representatives of these institutions were introduced to the general goal of the project, which is to strengthen respect for human rights within police agencies  when exercising police powers in BiH, and two key components that seek to achieve this goal.

The first component refers to the promotion of gender equality in police agencies, since previous research shows that women are underrepresented in the overall structure of employees, but also in decision-making positions. For example, a 2017 CSS research shows that only about 8% of police officers in BiH are women, while the Law on Gender Equality in BiH stipulates that equal representation exists when one of the genders is represented by at least 40%. Representatives of these institutions are aware that this component seeks to be realized through the implementation of activities such as research on the current state of gender equality and areas for improvement, training of the trainers within police agencies on gender equality issues and promotion of women and their role in police structures. Although some progress has been made in this regard, unified position has been expressed that this is an issue that needs to be worked on continuously. In addition, certain issues that burden gender equality issues were presented at the meetings, which will be further treated through the planned research.

Also, the representatives of the mentioned institutions were introduced to the second component of the project, which refers to the promotion and improvement of the work of human rights protection mechanisms in case of abuse of police powers. It is a specific need, since citizens are not sufficiently familiar with these mechanisms. On the other hand, citizens which are familiar with such mechanisms very often report the actions of police officers that are permitted by law, and there were recorded cases of using these mechanisms for resolving disputes on a personal basis. Representatives of the institutions were informed that, within this component, a comprehensive research of such mechanisms will be conducted and a website will be created which will enable citizens to view basic information about all police agencies in BiH, their competencies and ways to report abuse of police powers.

Generally speaking, the institutions to which the project was presented, gave support to its implementation and expressed their readiness to participate in the implementation of project activities. It was also emphasized that this is a concrete project that will contribute to the processes of improving human rights in police agencies and police affairs.

In addition to the above-mentioned institutions, the goals and the main components of the project “Police and Respect for Human Rights in BiH” were presented to the general public in the radio show Open Studio of BH Radio 1.

If the current epidemiological situation allows, the project team will continue to present the project to the remaining target groups, but also to the general public in BiH. As a reminder, the project “Police and Respect for Human Rights in BiH” is funded by the European Union, implemented by the Center for Security Studies, the “Policewomen’s network” Association”” and the Geneva Center for Security Sector Governance.