(for English, please see below)

Centar za sigurnosne studije (CSS) je predstavio publikaciju “Bosna i Hercegovina u mirovnim misijama – doprinos održavanju mira širom svijeta”, koja sadrži rezultate istraživanja o učešću Bosne i Hercegovine u mirovnim misijama, kao i i deset intervjua s osobama koje su učestvovale u mirovnim misijama i osobama odgovornim za regrutovanje, obuku i raspoređivanje osoblja u mirovne misije.

Marina Pendeš, ministrica odbrane Bosne i Hercegovine je prisustvovala događaju i rekla da je “Bosna i Hercegovina od zemlje koja je bila konzument, postala davatelj međunarodne vojne pomoći, i na svim lokacijama pripadnici Oružanih snaga BiH i policijskih službenika dobivaju najveće pohvale”. Također je istakla “da istraživanja pokazuju i da se broj žena u mirovnim misijama povećava iz godine u godinu. Uključivanje većeg broja žena je cilj Bosne i Hercegovine”.

Istraživanje CSS-a, provedeno u okviru projekta “Jačanje institucionalnih kapaciteta kroz širenje iskustava učesnika u mirovnim misijama – STEP“ koji je finansijski podržao Kanadski fond za lokalne inicijative, ukazuje da Bosna i Hercegovina već punih 17 godina doprinosi zajedničkim međunarodnim naporima u uspostavljanju i očuvanju mira i stabilnosti u svijetu. Od 2000. do 2017. godine ukupno 1498 pripadnika i pripadnica policijskih struktura i OS iz BiH je učestvovalo u mirovnim misijama i operacijama podrške miru pod okriljem UN-a, NATO-a i EU. Većinu predstavnika koje je BiH uputila u mirovne misije i operacije podrške miru činili su muškarci (94%), dok je samo mali broj predstavnica iz sektora sigurnosti i odbrane učestvovao u procesima sprječavanja sukoba i procesima izgradnje mira.

Ipak, ohrabrujuća činjenica je da se ukupan broj žena angažovanih u ovoj oblasti povećava iz godine u godinu, posebno u pogledu policijskih službenica iz BiH koje učestvuju u mirovnim misijama UN-a. U prvoj misiji, u Istočnom Timoru, procenat učešća žena policijskih službenica je iznosio 3%, a trenutno iznosi 28%. Zastupljenost žena iz sektora odbrane iz BiH u mirovnim misijama i operacijama podrške miru je ipak znatno manja, kao i u odnosu i na pojedine države u regionu, i iznosi 7,58%. Upravo bi uključivanje većeg broja žena u mirovnim misijama trebao biti prioritet BiH, ne samo radi pitanja ravnopravnosti spolova, već bi to pozitivno utjecalo na uslove i veću efikasnost operacija u mirovnim misijama.

Ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, Aljoša Čampara također je izrazio zadovoljstvo zbog predstavljanja publikacije, jer na sveobuhvatan način prikazuje napore koje BiH i uposlenici policijskih službi čine na očuvanju mira u cijelom svijetu. Konstatovao je “da bh. policijski službenici sada pomažu formiranju i poboljšanju policijskih struktura u drugim državama koje su razorene ratom te da obučavaju policijske službenike Liberije, Južnog Sudana i Kipra”.

Direktor Centra za sigurnosne studije, dr.sc. Denis Hadžović, rekao je da postoji više razloga zbog kojih je potrebno naglasiti značaj učešća BiH u mirovnim operacijama, kao što su vrijednosti na kojima BiH počiva kao država i članica UN-a i koja treba da preuzme dio odgovornosti kako bi zajedno sa ostalim članicama doprinijela miru i sigurnosti. – Dodao je i “da se angažman vojnih i policijskih struktura najčešće spominje kao jedan od rijetkih pozitivnih primjera iz BiH i nezaobilazan je element i zaključak svih susreta na bilateralnom i multilateralnom planu”.

Publikacija “Bosna i Hercegovina u mirovnim misijama – doprinos održavanju mira širom svijeta” je dostupna na bosanskom i engleskom jeziku.


The Centre for Security Studies (CSS) presented the publication “Bosnia and Herzegovina in Peace Missions – Contribution to Maintaining Peace in the World “, which contains the results of a survey of Bosnia and Herzegovina’s participation in peacekeeping missions. The publication also includes ten interviews with persons who participated in peacekeeping missions and persons responsible for recruiting, training and deploying personnel to peacekeeping missions.

Marina Pendes, Minister of Defence of Bosnia and Herzegovina, attended the event and stated that “Bosnia and Herzegovina from the country that has been a consumer has become the provider of international military assistance, and members of the BiH Armed Forces and police officers receive the highest praises at all locations.” She also pointed out that “researches show that the number of women in peacekeeping missions is increasing year after year. The inclusion of more women is the goal of Bosnia and Herzegovina”.

The CSS research, conducted under the project “Strengthening of Institutional Capacities Through Sharing the Experiences of Participants in Peace Missions – STEP” which is financially supported by the Canadian Fund for Local Initiatives, points out that for the past 17 years, Bosnia and Herzegovina has contributed to joint international efforts in establishing and preserving peace and stability in the world. From 2000 to 2017, a total of 1,498 members and members of police structures and AF from BiH participated in peacekeeping missions and peace support operations under the auspices of the UN, NATO and the EU. Most of the representatives sent by BiH to peacekeeping missions and peacekeeping operations were men (94%), while only a small number of women representatives from the security and defence sector participated in conflict prevention and peace-building processes.

However, an encouraging fact is that the percentage of women participating in these kinds of activities has increased year after year, which is especially evident with regard to the number of female police officers from BiH participating in peace missions of the UN. In the first BiH mission, East Timor, the percentage of women police officers’ participation was 3%, and currently stands at 28%. The representation of women from the defense sector from BiH in peacekeeping missions and peace support operations is, however, much smaller than in some countries in the region, and amounts to 7.58%. Inclusion of a larger number of women in peace mission is not limited to issues of gender equality, but would also positively impact conditions and the greater efficiency of operations at peace missions.

Minister of the Interior of the Federation of Bosnia and Herzegovina, Aljosa Campara, also expressed his satisfaction with the presentation of the publication, as it in a comprehensive way illustrates the efforts that BiH and police officers make to preserving peace throughout the world. He noted that “BiH now is helping formation and improvement of police structures in other war-torn states and they also train police officers from Liberia, South Sudan and Cyprus.

Director of the Centre for Security Studies, Ph.D. Denis Hadzovic noted that there are several reasons why it is necessary to emphasize the importance of BiH’s participation in peacekeeping operations, such as the values on which BiH is based as a state and member of the UN, and which should assume part of the responsibility in order to contribute together with other members to peace and security. – He also added that “engagement of military and police structures is most often mentioned as one of the few positive examples from BiH and an inevitable element and conclusion of all meetings on a bilateral and multilateral agenda.”

The publication “Bosnia and Herzegovina in Peace Missions – Contribution to Maintaining Peace in the World” is available in Bosnian and English language.