For English, please see below

Pitanje integriteta policije u BiH je vrlo teško razmatrati usljed složenosti policijskog sistema. Sektor policije u BiH se sastoji od 16 policijskih agencija na svim nivoima vlasti i 6 institucija koje im pružaju podršku ili obavljaju slične aktivnosti. Ova činjenica otežava svako istraživanje, jer se svaka policijska agencija može smatrati kao pojedinačni subjekat, a istraživanje se može primjeniti posebno za svaku od njih.

Općenito, rezultati ovog izveštaja ukazuju na to da niti pravni okvir, niti praksa ne obezbjeđuju osiguravanje integriteta policije. Osim toga, javnost ocjenjuje rad policije kao vrlo slab, a njihove napore u borbi protiv korupcije kao nedovoljne. Veliki uticaj političara na rad policije još uvijek postoji; transparentnost policije nije zadovoljavajuća kada je su pitanju istrage ozbiljnih slučajeva korupcije; upravljanje ljudskim resursima i finansiranje zahtijeva ozbiljne reforme kako bi bile funkcionalnije u borbi protiv korupcije; dok interne i eksterne kontrole zahtjevaju ozbiljne promjene kako bi bile nezavisne i funkcionalne.

Ovaj izvještaj može da pomogne razmatranje integriteta policije sa važnih tački gledišta, uključujući pravni okvir i stavove građana. Takođe, izvještaj može da pomogne u sprovođenju sveobuhvatne studije i detaljnije analize svakog poglavlja.

PROCJENA INTEGRITETA POLICIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Izveštaj je objavljen u okviru projekta „Puls integriteta i poverenja u policije na Zapadnom Balkanu: POINTPULS”. Projekat podržava Evropska unija kroz program „Podsticanje civilnog društva” za mreže organizacija civilnog društva u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Za sadržaj izveštaja odgovoran je isključivo Centar za sigurnosne studije i iskazani stavovi u ovom dokumentu nisu nužno stavovi Evropske unije.


Assessment of police integrity in Bosnia and Herzegovina

A question of police integrity in Bosnia and Herzegovina (BiH) is quite difficult to consider due to the complexity of the police system. The police sector in BiH consists of 16 police agencies at all levels of government and 6 institutions which provide them support or carry out similar activities. This fact makes any research difficult because each police agency could be considered as an individual entity and particular research could be committed for each of them.

Generally, findings of the report indicate that neither the legal framework, nor the practice is satisfying to ensure police integrity. In addition to that, the citizens assess police work as very weak and its efforts insufficient in fighting corruption. A very high influence of politicians on the police work still exists; police transparency is not satisfying when it comes to investigation of serious cases of corruption; human resources management and financing require serious reforms to be more functional in the fight against corruption; while both internal and external controls need serious changes to be more independent and functional.

This report could help to consider police integrity from important points of view, including legal framework and citizens’ perspective. The report can help make a comprehensive study and a deeper analysis of each chapter.

ASSESSMENT OF POLICE INTEGRITY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

The Report is published as part of the Action “Western Balkans Pulse for Police Integrity and Trust: POINTPULSE”. The Action is supported by the European Union through the program “Civil Society Facility” under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA). The contents of the Report are the sole responsibility of the Centre for Security Studies and views expressed in this document are not necessarily those of the European Union.