(For English, please see below)

Korupcija ugrožava stabilnost i prosperitet Bosne i Hercegovine (BiH), kako u javnom tako i u privatnom sektoru. Ona podriva povjerenje u institucije vlasti, koči ekonomski razvoj, ugrožava vladavinu prava, demokratiju i ljudska prava, podriva dobro upravljanje, pravičnost i socijalnu pravdu, doprinosi rastu organizovanog kriminala i ugrožava stabilnost demokratskih institucija.

Javne nabavke su jedno od glavnih koruptivnih područja u BiH, obzirom da se velika količina budžetskih sredstava na godišnjem nivou troši na nabavku različitih dobara i usluga. Prema Transparency International BiH, koruptivne aktivnosti u procesima javnih nabavki poskupljuju vrijednost ugovora čak i do 50% [1], a određeni monitoring izvještaji ukazuju i da je do 90% javnih nabavki rizično.[2]

Sektor sigurnosti može predstavljati plodno tlo za koruptivne aktivnost uslijed njegove dodatne osobenosti vezane za tajnost i velika diskreciona ovlaštenja. Projektom Centra za sigurnosne studije (CSS) “Mapiranje rizika korupcije u sigurnosnom sektoru”, finansiranim od Evropske unije, došlo se do ključnih saznanja o rizicima korupcije u sektoru sigurnosti. Zajedno sa predstavnicima sigurnosnih agencija u BiH, javne nabavke su identificirane kao jedna od oblasti gdje postoji veliki rizik za pojavu korupcije.

Projekat „Budući profesionalci za transparentnije javne nabavke – TRANSPIRE“ nastavak je višegodišnjih napora CSS u oblasti borbe protiv korupcije s posebnim fokusom na sektor sigurnosti u BiH. Projekat je finansiran grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State) kroz Program malih grantova Demokratske komisije. Projekat je započeo u augustu 2022. godine, a predviđeno vrijeme trajanja je 10 mjeseci.

Specifičnost projekta „TRANSPIRE“ jeste da su njegova posebna ciljna grupa studenti u BiH, odnosno mladi ljudi koji će dati doprinos društvu kroz svoj budući profesionalni razvoj i karijeru. Shodno tome, opći cilj projekta jeste omogućiti bolje i šire praćenje procesa javnih nabavki u sektoru sigurnosti te podići svijest i znanje studenata o javnim nabavkama i rizicima korupcije.

Projekat ima pet aktivnosti. Prva aktivnost odnosi se na uspostavljanje i obuku dvije radne grupe koje će nadzirati javne nabavke obavljene u sektoru sigurnosti tokom 2020. i 2021. godine. Svaku grupu će činiti četiri člana – jedan istraživački novinar i tri studenta. U okviru ove aktivnosti, članovi radnih grupa će, između ostalog, biti obučeni i o metodologiji za praćenje javnih nabavki u sektoru sigurnosti, a koja je razvijena u okviru CSS projekta „Izgradnja integriteta i jačanje anti-korupcijskih praksi u sektoru sigurnosti – ACroSS“. Druga aktivnost obuhvata sačinjavanje dva godišnja izvještaja (2020. i 2021. godina) od radnih grupa u pogledu transparentnosti i regularnosti javnih nabavki u sektoru sigurnosti. Svaki izvještaj će obuhvatiti 24 institucije. Treća aktivnost podrazumijeva predstavljanje nalaza istraživanja široj javnosti i predstavnicima institucija sektora sigurnosti. Četvrta aktivnost se odnosi na izradu brošure o javnim nabavkama, a koja će biti prilagođena i ustupljena što široj studentskoj populaciji. Zadnja aktivnost usmjerena je na edukaciju studentske populacije o javnim nabavkama i rizicima korupcije. Ova aktivnost će biti realizirana kroz organizaciju seminara za studente univerziteta u Banjoj Luci, Sarajevu i Mostaru.

Ukoliko naš projekat „TRANSPIRE“ smatrate korisnim, njegovu implementaciju možete pratiti putem naše web stranice te društvenih mreža Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn upotrebom hashtag #TranspireBiH.

[1] https://ti-bih.org/oblast/javne-nabavke/

[2] https://zurnal.info/clanak/skoro-90-javnih-nabavki-u-bih-je-rizicno-korupcija-je-sistemski-razvijena/24554

Objavljivanje ovog teksta je finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.


The project „Future Professionals for More Transparent Public Procurement – TRANSPIRE“

Corruption threatens the stability and prosperity of Bosnia and Herzegovina (BiH), both in the public and private sectors. It undermines confidence in the government institutions, hinders economic development, threatens the rule of law, democracy and human rights, undermines good governance, fairness and social justice, contributes to the growth of organized crime, and endangers the stability of democratic institutions.

Public procurement is one of the main corrupt areas in BiH, given that a large amount of budget funds is spent annually on the procurement of various goods and services. According to Transparency International BiH, corrupt activities in public procurement processes increase the value of contracts by up to 50% [1], and certain monitoring reports indicate that up to 90% of public procurement is risky.[2]

Due to its characteristics related to confidentiality and great discretion, the security sector may represent a fertile ground for corrupt activity. The project of the Centre for Security Studies (CSS) “Mapping Corruption Risks in the Security Sector”, financed by the European Union, brought forward key information about corruption risks in the security sector. Together with representatives of the security agencies in BiH, public procurement has been identified as one of the areas where there is a high risk of corruption.

The project “Future Professionals for More Transparent Public Procurement – TRANSPIRE“ is a continuation of CSS’s multi-year efforts in the fight against corruption with a special focus on the security sector in BiH. The project is funded by a grant from the United States Department of State through the Democracy Commission Small Grants Program. The project started in August 2022, and the expected duration is 10 months.

The specificity of the project “TRANSPIRE” is that its special target group is students in BiH, i.e. young people who will contribute to society through their future professional development and career. Accordingly, the general goal of the project is to enable better and wider monitoring of public procurement processes in the security sector and to raise students’ awareness and knowledge about public procurement and the risks of corruption.

The project has five activities. The first activity refers to the establishment and training of two working groups that will monitor public procurement carried out in the security sector during 2020 and 2021. Each group will consist of four members – one investigative journalist and three students. Within this activity, working group members will be trained on the methodology for monitoring public procurement in the security sector among other things, which was developed within the CSS project “Integrity Building and Strengthening Anti-Corruption Practices in the Security Sector – ACroSS“. The second activity includes the preparation of two annual reports (2020 and 2021) by the working groups regarding the transparency and regularity of public procurement in the security sector. Each report will cover 24 institutions. The third activity involves the presentation of research findings to the general public and representatives of security sector institutions. The fourth activity refers to the creation of a brochure on public procurement, which will be adapted and given to the widest possible student population. The last activity is aimed at educating the student population about public procurement and the risks of corruption. This activity will be realized through the organization of seminars for university students in Banja Luka, Sarajevo, and Mostar.

If you find our project “TRANSPIRE” useful, you can follow its implementation through our website and social networks Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn using the hashtag #TranspireBiH.

[1] https://ti-bih.org/oblast/javne-nabavke/

[2] https://zurnal.info/clanak/skoro-90-javnih-nabavki-u-bih-je-rizicno-korupcija-je-sistemski-razvijena/24554

This article was funded by a grant from the United States Department of State. The opinions, findings and conclusions stated herein are those of the author[s] and do not necessarily reflect those of the United States Department of State.