(For English, please see below)

Centar za sigurnosne studije (CSS) je izvršio ceremonijalnu primopredaju 3013 knjiga za deset obrazovno-kulturnih institucija u opštinama Sanski Most i Oštra Luka u okviru projekta „Pomoć opštinama da unaprijede sistem ranog upozoravanja i podrška oporavku od poplava – SAFE“, koji finansira Evropska unija.

Ceremonijalna primopredaja, realizirana u periodu od 17. do 19. oktobra, uslijedila je nakon dvije radionice na kojima su predstavnici obrazovno-kulturnih institucija izrazili svoje potrebe u pogledu knjižnih fondova. Na bazi toga, izrađen i potpisan je Akcioni plan kojim je započet proces nabavke, odnosno revitalizacije knjižnih fondova za tri osnovne škole u Opštini Oštra Luka, pet osnovnih i jednu srednju školu te JU „Narodna biblioteka“ u Opštini Sanski Most. Nabavka se pretežno odnosila na lektire, ali im je doniran i određeni broj stručne literature iz različitih oblasti (npr., krizni menadžment, prva pomoć, tjelesni odgoj, evopske integracije, javne nabavke).

U znak zahvalnosti, svaka škola, kojoj su uručene vrijedne donacije, organizirala je raznovrsne događaje s fokusom na čišćenje školskih dvorišta, ekologiju i zaštitu okoliša.

USTANOVA

BROJ DONIRANIH KNJIGA

JU OŠ „Petar Škundrić“

375

JU OŠ „Josif Pančić“

441

JU OŠ „Desanka Maksimović“

418

JU OŠ „Fajtovci“

191

JU OŠ „Skender Kulenović“

203

JU OŠ „Mahala“

216

JU OŠ „Prva sanska škola“ 541
JU OŠ „Hasan Kikić“ 221
JU „Mješovita srednja škola“ 186
JU „Narodna biblioteka“ 221

The Centre for Security Studies (CSS) conducted a ceremonial handover of 3013 books for ten educational and cultural institutions in the municipalities of Sanski Most and Ostra Luka within the project “Assistance to affected municipalities in improving the early flood warning system and supporting the flood recovery – SAFE” financed by the European Union.

The ceremonial handover, realized from October 17th to October 19th, was followed by two workshops where the representatives of educational and cultural institutions expressed their needs regarding book funds. Based on their needs, the Action Plan that initiated the process of procurement and revitalization of book funds for the three elementary schools in the Municipality of Ostra Luka, five elementary and one secondary schools, and the public institution “National library” in the Municipality of Sanski Most has been prepared and signed. The procurement mainly concerned readings, but they also received an amount of professional literature from various fields (i.e. crisis management, first aid, physical education, European integration, public procurement).

In the name of gratitude, every school, to which valuable donations were handed over, organized various events focusing on cleaning the schoolyard, ecology and environmental protection.

INSTITUTION NUMBER OF DONATED BOOKS
Elementary School „Petar Škundrić“ 375
Elementary School „Josif Pančić“ 441
Elementary School „Desanka Maksimović“ 418
Elementary School „Fajtovci“ 191
Elementary School „Skender Kulenović“ 203
Elementary School „Mahala“ 216
Elementary School „Prva sanska škola“ 541
Elementary School „Hasan Kikić“ 221
Secondary School „Mixed Secondary School“ 186
Public Institution „National Library“ 221

This slideshow requires JavaScript.