SAOPŠTENJE ZA MEDIJE: Borba protiv korupcija u državi i Federaciji BiH: Građani u klin, političari u ploču

Sarajevo, 21.05.2024.

Nakon skoro dva mjeseca od stupanja na snagu Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, ne vidimo nikakve pomake ili nastojanja političara da rade na implementaciji zakona kojeg su građani čekali nekoliko godina.

Podsjećamo, u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 18/24 od 15.3.2024. godine, objavljen je navedeni zakon, kojeg je usvojila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 11. hitnoj sjednici Predstavničkog doma održanoj 8. marta 2024. godine i na 3. hitnoj sjednici Doma naroda održanoj 8. marta 2024. godine.

Članom 38. predmetnog zakona predviđeno je da će u roku od 30 dana Parlamentarna skupština BiH pokrenuti postupak imenovanja članova Komisije koji bi se trebao okončati u roku od 90 dana. Isti zakon je definisao da se u Komisiju bira 7 članova na osnovu kompetencija, ugleda i stručnosti te, što je najvažnije, članovi ne mogu biti nosioci javnih funkcija. Već je izvjesno da će biti kašnjenja sa realizacijom predmetne odredbe zakona koji je bio jedan od najznačajnijih uslova za otvaranje pregovora sa EU, ali i dugo očekivani dokaz građanima da su političari spremni da se uhvate u koštac sa pošastima korupcije u našem društvu.

O istinskom opredjeljenju zvanično govori podatak da je jedino, početkom aprila, Zajednička komisija za administrativne poslove PS BiH razmatrala informaciju Ureda sekretara Komisije u pogledu obaveza koje proizilaze iz novousvojenog zakona. Sve je ostalo na tome pa je i laicima jasno da nema političke volje da se odreknu postojećeg komoditeta i zaštite od kršenja sukoba interesa, odnosno proceduralno ispoštuju zakonski rok za imenovanje neovisnih članova Komisije, koji bi trebali zamijeniti poslanike i zastupnike u ovom parlamentarnom tijelu.

Situacija je još poraznija na federalnom nivou. Deklarativno opredjeljenje nove vlasti o prioritetima vezanim za borbu protiv korupcije, nakon više od godinu dana u vlasti, ostalo je mrtvo slovo na papiru. Parlamentarna komisija koja bi trebala raditi na predmetima utvrđivanja sprečavanja sukoba interesa na nivou Federacije BiH ne postoji od 2013. godine. Tako, od donošenja državnog zakona o sukobu interesa, za razilku od Republike Srpske i Distrikta Brčko, na nivou Federacije vlada haotično stanje koje, sudeći po svemu, odgovara i postojećoj garnituri vlasti.

Zakon o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti FBiH, koji je prethodna vlada uputila u parlamentarnu proceduru tokom augusta 2022. godine, povučen je iz procedura i nema naznaka kada bi se isti, usaglašen sa EU standardima, mogao ponovo naći u parlamentarnoj skupštini.

Slična situacija je i sa odredbama Zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u FBiH, vezanim za uspostavu federalnog „Uskoka“ ili posebnih odjela tužilaštava i suda za borbu protiv korupcije.

Osim određivanja lokacije (kojoj se otvoreno protivi načelnik Općine Novi Grad) i konkursne procedure za odabir tužilaca i sudija (koja je osporena od suda i neizvjesno je da li će se ista privesti kraju ili će biti potrebno ponoviti proceduru), veoma je upitno kada bi građani mogli očekivati rezultate njihovog rada.

Da bi mogli pričekati još koju godinu i to nakon skoro 10 godina od usvajanja ovog zakona, ukazuju i neki od stavova određenih političkih opcija. Po njihovom viđenju pojedinih zakonskih odredbi, iste su u suprotnosti sa ustavno definisanim podjelama nadležnosti između Federacije i kantona, a samim tim i Ustavom Federacije BiH. Također, sporenja su vidljiva i u uspostavi posebnog Odjela pri Vrhovnom sudu FBiH za borbu protiv korupcije, jer bi u tom slučaju isti sud imao i apelacionu nadležnost. Svjedoci smo da se ta nadležnost osporava od Venecijanske komisije Sudu BiH pa i dalje traje saga o mjestu i nadležnostima uspostave Apelacionog suda BiH, čime se onemogućava daljnji napredak BiH na njenom evropskom putu.

Nadamo se da će vlasti ozbiljno shvatiti upozorenja i zabrinutost građana i civilnog društva o ispunjavanju obećanja vezanih za borbu protiv korupcije, posebno imajući u vidu da BiH konstantno nazaduje na globalnom indeksu percepcije korupcije posljednjih godina. Identični uslovi i obaveze proističu i u odnosu na ispunjavanju kreiterija i prioriteta na putu BiH ka EU i NATO-u, ali i zorno upozoravaju izvještaji američke administracije o stanju i najvećim izazovima za demokratiju i prosperitet BiH.