(for English, please see below)

U okviru projekta „Pomoć opštinama da unaprijede sistem ranog upozoravanja i podrška oporavku od poplava – SAFE“, kojeg finansira Evropska unija, 22.02.2018. godine, u prostorijama Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, održan je seminar pod nazivom „Krizni menadžment i sistem ranog upozoravanja“.

Glavni cilj seminara bio je jačanje kapaciteta ljudskih resursa sistema zaštite i spašavanja u općinama Sanski Most i Oštra Luka kroz obuku o kriznom menadžmentu i sistemu ranog upozoravanja. Seminar je okupio više od 35 učesnika, kao što su načelnici i predstavnici institucija iz navedenih općina, odnosno uposlenici službi civilne zaštite i škola koje su pretrpjele štete i gubitke tokom majskih poplava iz 2014. godine, zvaničnici Delegacije EU u BiH te domaći i regionalni stručnjaci u oblasti zaštite i spašavanja.

U uvodnim obraćanjima učesnicima seminara su se obratili g. Hadžović Denis, direktor Centra za sigurnosne studije, g. Agić Samir, pomoćnik ministra sigurnosti BiH za zaštitu i spašavanje, g. Vannini Gianluca, šef Odsjeka za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije EU u BiH, g. Hasanbegović Faris, načelnik općine Sanski Most, te g. Mastikosa Dragan, zamjenik načelnika općine Oštra Luka.

Gospodin Hadžović je istakao da se implementacija projekta „SAFE“ uspješno privodi kraju te da se u narednom periodu očekuje završna isporuka preostale opreme za potrebe civilne zaštite i edukativnih materijala koji će podići nivo svijesti građana o značaju prevencije i pravilnog postupanja u slučajevima prirodnih i drugih nesreća.

Gospodin Vannini je ukazao na aktivni doprinos i pomoć Evropske unije nakon poplava iz 2014. godine u Bosni i Hercegovini, navodeći da je EU investirala više od 3 miliona KM za oporavak na području Sanskog Mosta i Oštre Luke.

Gospodin Hasanbegović je ukazao da je EU među prvima pomogla u obnovi i oporavku općine Sanski Most, koja je pretrpjela štete i gubitke u iznosu oko 11 miliona KM, navodeći da je do danas sanirano preko 80 posto posljedica.

Zamjenik načelinka općine Oštra Luka, g. Mastikosa, izrazio je zadovoljstvo projektom „SAFE“ uz pomoć kojeg je kvalitet civilne zaštite i vatrogasnog društva znatno unaprijeđen.

Nakon uvodnih obraćanja uslijedio je niz zanimljivih predavanja o kriznom menadžmentu i važnosti sistema za rano upozoravanje. Prva sesija seminara započela je predavanjem g. Nedžada Korajlića, dekana Fakulteta kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija u Sarajevu, o suštini i važnosti kriznog menadžmenta za različite društvene aktere. Potom je uslijedilo predavanje g. Fahrudina Solaka, direktora Federalne uprave civilne zaštite, kojim su se učesnici seminara upoznali sa iskustvom FUCZ u odgovoru na prirodne nesreće, posebno na važnost sistema ranog upozoravanja u slučaju poplava i požara.

Drugom sesijom seminara bilo je predviđeno da se učesnici upoznaju s iskustvima susjednih zemalja u odogovoru na prirodne nesreće. Tako je gospodin Želimir Kešetović, profesor Fakulteta za bezbednost u Beogradu, predstavio iskustva i naučene lekcije nadležnih institucija u Republici Srbiji tokom poplava iz 2014. godine, ističući da je ta nepogoda u dobroj mjeri ukazala na probleme i nespremnost društva i sistema u vanrednim situacijama. Gospodin Robert Mikac, profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i bivši načelnik Sektora za civilnu zaštitu Državne uprave za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske, ukazao je na normativni okvir te organizaciju i funkcionisanje sistema ranog upozoravanja i upravljanja za vrijeme poplava i požara u toj državi.

Seminar je završen korisnom diskusijom i zaključcima da je prevencija najznačajniji faktor u odgovoru na elementarne nepogode te da je neophodna stalna nadogradnja sistema zaštite i spašavanja na lokalnom nivou, posebno u smislu materijalno-tehničke opremljenosti, ali i edukacija građana o pravilnom postupanju u kriznim situacijama.

Seminar je ujedno iskorišten da se učesnicima predstavi „Procjena ugroženosti općina Sanski Most i Oštra Luka od pojedinih prirodnih i drugih nepogoda“, izrađena u okviru projekta „SAFE“, koja u fokusu razmatranja ima nivo ugroženosti i dostupnih kapaciteta za odgovor općina na poplave, klizišta, zemljotrese, požare i opasnosti od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS).

 

This slideshow requires JavaScript.


Within the project “Assistance to affected municipalities in improving the early flood warning system and supporting the flood recovery – SAFE”, funded by the European Union, on 22 February 2018 a seminar entitled “Crisis Management and Early Warning System” was held at the premises of the Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina.

The main goal of the seminar was to strengthen the human resources of the protection and rescue system in the municipalities of Sanski Most and Oštra Luka through training on crisis management and early warning system. The seminar has gathered more than 35 participants, such as the mayors and representatives of institutions from the abovementioned municipalities, i.e. civil protection staff and schools who suffered damages and losses during the May floods in 2014, officials of the EU Delegation to BiH as well as local and regional experts in the area of protection and rescue.

Opening remarks were given by Mr. Hadžović Denis, Director of the Centre for Security Studies, Mr. Agić Samir, Assistant Minister for Protection and Rescue in the Ministry of Security of BiH, Mr. Vannini Gianluca, Head of the Operations Section for Social Development, Civil Society and Cross Border Cooperation of the EU Delegation to BiH, Mr. Hasanbegović Faris, Mayor of Sanski Most Municipality, and Mr. Mastikosa Dragan, Deputy Mayor of Oštra Luka Municipality.

Mr Hadžović pointed out that the implementation of the project „SAFE“ is successfully reaching its end and that the final delivery of the remaining equipment for the civil protection needs and educational materials, which will raise the level of awareness of the citizens about the importance of prevention and proper treatment in cases of natural and other accidents, can be expected in the coming period.

Mr Vannini pointed to the active contribution and assistance of the European Union after the 2014 floods in Bosnia and Herzegovina, stating that the EU invested more than 3 million KM for recovery in the areas of Sanski Most and Oštra Luka.

Mr. Hasanbegović pointed out that the EU was among the first to assist in the reconstruction and recovery of the Sanski Most municipality, which suffered damages and losses of about 11 million KM, stating that up to 80 percent of the damages have been remedied so far.

Deputy Mayor of Oštra Luka Municipality, Mr. Mastikosa, expressed his satisfaction with the project „SAFE“, with the help of which the quality of civil protection and the fire brigade improved significantly.

After the opening remarks, a series of interesting lectures on crisis management and the importance of Early Warning Systems followed. The first session of the seminar started with a lecture by Mr Nedžad Korajlić, Dean of the Faculty of Criminalistics, Criminology and Security Studies in Sarajevo, on the essence and importance of crisis management for different social actors. Subsequently, a lecture was given by Mr. Fahrudin Solak, Director of the Federal Civil Protection Administration, who informed the participants of FCPA’s experience in response to natural disasters, especially the importance of early warning system in case of floods and fires.

The second session of the seminar provided the participants an opportunity to get acquainted with the experiences of neighbouring countries in response of natural disasters. Mr. Želimir Kešetović, professor at the Faculty of Security in Belgrade, presented the experiences and lessons learned from the relevant institutions in the Republic of Serbia during the flood in 2014, pointing out that this disaster had to a large extent been pointing to the problems and the unpreparedness of the society and the systems in emergency situations. Mr. Robert Mikac, professor at the Faculty of Political Sciences in Zagreb, and former head of the Civil Protection Sector of the National Protection and Rescue Directorate of the Republic of Croatia, pointed out the normative framework as well as the organization and functioning of early warning and management systems during floods and fires in that country.

The seminar ended with a useful discussion and conclusions that prevention is the most important factor in responding to natural disasters and that a permanent upgrading of the protection and rescue system at the local level is necessary, especially in terms of material and technical equipment, as well as education of citizens about proper handling in crisis situations.

The seminar was also used to present to the participants the “Risk Assessment of the threats from natural and other hazards in the municipalities of Sanski Most and Oštra Luka “, created within the project „SAFE“, which focuses on the level of vulnerability and available capacities for response from the municipalities in regards to floods, landslides, earthquakes, fires and threats of mines and unexploded ordnances (UXO).