(STEP) Ahmedin Hodžić: “Učešće u mirovnoj misiji je vrhunac vojničke karijere”

(fotografija: privatna arhiva)

Predstavnici Centra za sigurnosne studije (CSS) su u okviru projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta kroz širenje iskustava učesnika u mirovnim misijama“, koji finansijski podržava Kanadski fond za lokalne inicijative, razgovarali s gospodinom Ahmedinom Hodžićem, podoficirom za personal u Vojno – obavještajnom bataljonu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Gospodin Hodžić proveo je 6 mjeseci u mirovnoj misiji u Islamskoj Republici Afganistan, u Regionalnoj Komandi Sjever sa sjedištem u Mazari Šarifu. Tokom razgovora, gospodin Hodžić s nama je podijelio svoje iskustvo boravka u mirovnoj misiji, kao i prednosti i poteškoće s kojima se suočavao tokom učešća.


Gdje i koliko dugo ste bili u mirovnoj misiji i kakvo je Vaše generalno iskustvo?

Samo iskustvo učešća u mirovnoj misiji je neprocjenljivo, jer biti angažovan i raditi u jednoj multinacionalnoj sredini donosi određene izazove, benefite i specifičnosti. Od 02.09.2015. do 14.03.2016. godine bio sam učesnik mirovne misije u Islamskoj Republici Afganistan, u Regionalnoj Komandi Sjever sa sjedištem u Mazari Šarifu. U mirovnoj misiji u tom periodu su učestvovale vojne snage iz ukupno 21 države, većina su bile članice NATO-a, a neke članice partnerskih zemalja. Tokom boravka u mirovnoj misiji, susretao sam se sa novim procedurama, načinom rada i funkcionisanja u NATO okruženju, a također i novim kulturama, različitim tradicijama, što je samo po sebi veoma interesantno. Povremeno se susrećete sa određenim poteškoćama u radu, kao što su adaptacija na klimu i privikavanje na novu sredinu.


Koji su Vam oblici formalne i neformalne pripreme za mirovne misije najviše pomogli tokom angažmana?

Činjenica da ste odabrani kao kandidat i učesnik jedne mirovne misije nosi sa sobom određene obaveze koje morate ispuniti prije samog odlaska. Tu prije svega mislim na određene jezičke edukacije, on-line kurseve koje zahtjeva NATO savez i tome slično. Lično sam prolazio kroz dvije faze priprema, kao i jednu integracijsku obuku s kontigentom A-5 inicijative. Prva faza obuke se odvijala u Bosni i Hercegovini (BiH), koju su realizovale Oružane snage BiH (OS BiH) u trajanju od 5 dana. Nakon toga druga faza obuke i Integracijska obuka održana je u Republici Hrvatskoj i trajala je 25 dana. Tokom obuke naučite mnogo o tome šta vas očekuje u misiji, posebno kroz iskustva kolega koji su već bili u misijama. Obuke imaju svoju svrhu, međutim, koliko god se vi pripremali, kada dođete na područje operacija, opet nailazite na niz poteškoća kojima tokom pripreme za odlazak u mirovnu misiju niste pridavali pažnju. Na terenu vidite da je teorija jedno, a praksa drugo. Međutim, jaka volja, maksimalno angažovanje i posvećenost poslu pomažu da lakše prebrodite sve prepreke.


Opišite nam Vaše dnevne radne zadatke tokom trajanja misije?

Dužnost na kojoj sam bio angažovan je bila usko vezana na sigurnost same baze u Mazari Šerifu. Naša misija nije bila borbena. Bili smo angažovani na štabskim dužnostima i svim pripadnicima OS BiH koji su bili angažovani u mirovnoj misiji bilo je zabranjeno da učestvuju u borbenim dejstvima u Afganistanu. Radili smo s opremom velike vrijednosti s kojom se prije nismo susretali, a mjesto za rad je bilo zatvoreno i sigurno. U bazi smo svakodnevno morali nositi vojničku uniformu, oznake čina, prezimena i pripadnosti oružanim snagama.


Koje su to prednosti i poteškoće boravka u mirovnoj misiji?

Općenito ima više prednosti, nego poteškoća. Učešće u mirovnoj misiji je vrhunac vojničke karijere. Najveći uspjeh koji možete postići u svojoj vojničkoj karijeri ja da budete izabrani od svoje države i da je sa ponosom predstavljate u operacijama podrške miru. To je samo po sebi velika obaveza, jer ste počastvovani što ste izabrani da predstavljate svoju zemlju. Velika prednost je i rad u multinacionalnoj sredini gdje upoznajete nove kulture, običaje i prijatelje iz drugih država. Također, upoznajete se sa novim standardima i načinom rada. Zbog toga, boravak u mirovnoj misiji u ovim segmentima predstavlja jedno neprocjenljivo životno i vojno iskustvo.

Za mene, najveća poteškoća tokom boravka u misiji bilo je odsustvo od porodice, jer koliko god ste se vi bili pripremili za to, tokom učešća u misiji u određenim trenucima porodica vam nedostaje. Ovo posebno teško pada u početku. Ako u periodu boravka u misiji imate neke značajne datume koje ste kod kuće obilježavali s članovima porodice, u takvim danima ste povučeni i potišteni, ali kao vojnik morate biti spremni da to prebrodite.


Šta ste naučili i koje su beneficije rezultat Vašeg angažmana u mirovnoj misiji?

Po meni, učešće u mirovnoj misiji donosi mnogo beneficija. Beneficija je, prije svega, samo angažovanje i rad u multinacionalnoj sredini, gdje susrećete osobe različitih religija, običaja i tradicija. Tokom boravka u misiji, većinom se susrećete s osobama koje su iz zemalja članica NATO-a i upoznajete se s njihovim standardima i načinom rada. Stičete nova znanja i iskustva, a zahvaljujući tome imate mogućnost biti dio i nekih drugih međunarodnih vježbi i aktivnosti u okviru NATO-a. Iskustvo i znanje, koje nakon završetka mirovne misije ponesete sa sobom kući, možete adekvatno iskoristiti i prilagoditi svakodnevnim obavezama u svojoj jedinici. Također, pruža se i mogućnost napredovanja i izgradnje profesionalne karijere.


Koliko je prema Vašem mišljenju bitan angažman žena u mirovnim misijama?

Žene u misiji se ni u jednom trenutku ne osjećaju manje vrijednima niti imaju podređenu ulogu. U sastavu jedinice u kojoj sam učestvovao, bilo je oko 10 posto žena koje su ravnopravno učestvovale u svakodnevnim obavezama i zadacima. Na pojedinim pozicijama bile su angažovane isključivo žene, jer je priiroda posla bila takva da je tu dužnost mogla obavljati samo žena, kao što je na primjer pretres ženske osobe prilikom ulasku u bazu.


S obzirom na iskustvo stečeno u mirovnim misijama, koje su Vaše preporuke za buduće kandidate?

Svi oni koji imaju volju i želju da iskuse rad u multinacionalnom okruženju, ne trebaju se dvoumiti ni u jednom trenutku, jer učešćem i angažmanom u mirovnim misijama mogu više dobiti, nego izgubiti. Odlazak u mirovnu misiju vam pruža mogućnost da steknete neprocjenljivo životno i vojno iskustvo. Ne trebaju se bojati odgovornosti, jer sa sigurnošću mogu reći da su pripadnici OS BiH sposobni i dobro obučeni za uspješno obavljanje poslova i zadataka u operacijama podrške miru i da u svakom trenutku na profesionalan način mogu odgovoriti bilo kojem izazovu.

cfli-fcil_bloc_signature_block-bilingual

“Mišljenja sadržana u ovoj publikaciji ne odražavaju obavezno i mišljenja Vlade Kanade”