For English, please see below

Evropski standard zastupljenosti žena u policiji je 30 procenata, a po dostupnim informacijama u Srbiji trenutno žene čine 23 odsto zaposlenih, u Makedoniji 18, na Kosovu 14, Bosni i Hercegovini 13, Albaniji 10 i Crnoj Gori devet odsto, istaknuto je na konferenciji mreže POINTPULS.

 

Žene u policiji nemaju jednake šanse za napredak u karijeri i još uvijek postoje brojne predrasude sa kojima se svakodnevno suočavaju na poslu, istaknuto je na konferenciji „Žene u policiji: slučaj Zapadni Balkan“ koju je 8. marta 2016. godine organizovala regionalna mreža organizacija civilnog društva POINTPULS.

Veliki problem predstavlja i činjenica da su žene u policijama širom regiona manje zastupljene na rukovodećim pozicijama i operativnim i poslovima uniformisane policije.

Istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Aurelija Đan ističe da je ženama formalno pružena mogućnost za policijski poziv, ali da i dalje postoji podjela na „muške“ i „ženske“ poslove.

„Trenutno u policiji muškarci uglavnom obavljaju dužnosti koje su u vezi sa visokim nivoom fizičke i psihičke izdržljivosti, kao i sa primjenom sredstava prinude i radom u specijalnim jedinicama. Sa druge strane, ženama se dodjeljuju administrativni, pravni, finansijski i analitički poslovi“, navela je Đan.

Situacija je vrlo slična i u Bosni i Hercegovini, navodi istraživačica Mirela Hodović iz Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva.

„Policijske organizacije naglašavaju da su uslovi za muškarce i žene isti, ali praksa pokazuje sasvim drugačije. Policijski posao se i dalje shvata kao muško zanimanje i ženama je teško da dođu na rukovodeće pozicije. Muškarci imaju mnogo veći autoritet u policiji i više im se vjeruje, pa je zato ženama potrebno mnogo više energije kako bi napredovale“, kazala je Hodović.

Policajke u Albaniji se suočavaju sa istim izazovima kao i ostale u regionu, ali istraživanja Instituta za demokratiju i medijaciju  iz Tirane pokazala su da je značajan faktor i nedostatak tradicije da žene razvijaju karijeru u policiji.

„Trebalo bi da se pokrene kampanja, koja će ukazati na dobre primjere žena u policiji koje su uspjele i koje bi mogle da budu uzor na koji treba da se ugledaju“, istakla je istraživačica IDM Besjana Kuci.

U skorijoj historiji Makedonije bile su dvije ministrice unutrašnjih poslova, ali i više visokorangiranih funkcija zauzele su pripadnice ženskog pola.

„One su mogle znatno da doprinesu percepciji javnosti o ulozi žena u policiji i da budu inspiracija ženama da razvijaju karijere u policiji, ali to nismo iskoristili. Na primjer, u prvu međunarodnu mirovnu misiju 2005. godine otišla je pripadnica policije, ali je nismo predstavili uopšte kao pozitivni primjer koji bi mogao da privuče više žena u policiju“, naveo je Andreja Bogdanovski, istraživač Analitike iz Skoplja.

Istraživač Kosovskog centra za bezbednosne studije iz Prištine Plator Avdiu istakao je da se na konkursu za neadministrativno mjesto u policiji od cjelokupnog broja prijava izdvojilo manje od 5% žena.

„Problem je i što žene sebe ne vide na tom položaju. To je posljedica različitih sterotipa koji prevladavaju u negativnom kontekstu, pa žene posao u policijskoj službi doživljavaju kao ugrožavanje privatnog i porodičnog života“, ukazao je Avdui.

Dina Bajramspahić, istraživačica Instituta Alternativa iz Podgorice, rekla je da je ključni problem što se problemi rodne ravnopravnosti u policiji posmatraju izolovano od ostalih problema u policijskoj službi.

„Da bi žene mogle da rade i ispunjavaju svoje profesionalne zadatke u policiji neophodno je da se ne insistira na politici istosti. Ne smije biti prihvatljivo samo da žene ispunjavaju mušku perspektivu toga kakav policajac treba da bude, već nasuprot da se ženske vrijednosti uvažavaju na jednak način i da budu dodatna vrijednost u funkcionisanju policije. To treba da bude doprinos pomjeranju koncepta sa policijske snage na policijsku službu“, zaključila je Bajramspahić.

zene_u_policiji2zene_u_policiji1

 


 

ROLE OF WOMEN IN POLICE REFORM IN THE BALKANS

 

The european standard of representation of women in the police force is 30 percent, and according to the information available in Serbia, women currently make up 23 percent of employees, 18 percent in Macedonia, 14 in Kosovo, 13 in Bosnia and Herzegovina, 10 in Albania and nine percent in Montenegro, it was pointed out at the conference of the POINTPULSE network.

 

Women in police do not have the same opportunities for career advancement and there are still many prejudices with which they face at the work place, was said at the conference “Women in the police: the case of the Western Balkans”, which was organized on March 8th 2016 by the regional network of civil society POINTPULSE.

A big problem is the fact that women in police forces in the region are under-represented in management positions and operational and uniformed police affairs.

Researcher of the Belgrade Center for Security Policy Aurelija Đan points out that women are formally given the possibility to join the police, but there is still a division between “male” and “female” jobs.

“Currently in the police, men generally perform duties that are related to a high level of physical and mental endurance, as well as the application of coercive measures and the work of the special units. On the other hand, women are assigned to administrative, legal, financial and analytical activities “, said Đan

The situation is very similar  in Bosnia and Herzegovina, said researcher Mirela Hodović of the Center for Security Studies in Sarajevo.

“Police organizations emphasize that the conditions for men and women are the same, but practice indicates differently. Police work is still seen as a male profession, and women find it difficult to come to leadership positions. Men have much greater authority in the police and they are more trusted, thus women need much more energy to make progress, “said Hodović.

Policewomen in Albania face the same challenges as in the rest of the region, but research by the Institute for Democracy and Mediation in Tirana have shown that a significant factor is the lack of tradition for women to develop a career in the police.

“We should launch a campaign which will point to good examples of women in the police force that succeeded and that could be a model that they need to look up to,” said researcher IDM Besjana Kuci.

In the recent history of Macedonia there were two female ministers of the Interior, as well as more high-ranking functions are occupied by females.

“They could have significantly contributed to the public perception of the role of women in the police and inspire women to develop a career in the police, but we did not use this advantage. For example, the first international peacekeeping mission in 2005. a policewoman was deployed, but is was not presented at all as a positive example that could attract more women in the police, “said Andrej Bogdanovski, researcher from Analytica from Skopje.

Researcher of the Kosovar Centre for Security Studies in Pristina Plat Avdiu said that the call for the non-administrative position in the police attracted only 5% of applications from women.

“The problem is that women do not see themselves in this position. This is due to the different stereotypes that prevail in a negative context, so women see work in the police service as a threat to private and family life, “said Avdo.

Dina Bajramspahić, researcher of the Institute Alternativa from Podgorica, said that the key problem is that the problems of gender equality in the police viewed in isolation from other problems in the police service.

“In order for women to be able to work and fulfill their professional duties in the police force, it is necessary not to pursue a policy of sameness. It should not be acceptable only for women to meet the male perspective on what a police officer should be, but in contrast feminine values should be respected in the same way and that should be an added value to the functioning of the police. It should be a contribution to moving the concept from the police force in the police service”, concluded Bajramspahić.