[vc_row][vc_column][vc_column_text]For the project description in English, please see below

 

OSNAŽIVANJE ŽENA ZA JAČU INTEGRACIJU U SEKTOR SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE KROZ JAVNU PROMOCIJU USPJEŠNIH LIDERKI

 

Tekući stereotipi i društvene norme koče politički, ekonomski i socijalni napredak žena i ograničavaju njihovu sposobnost da u potpunosti učestvuju u mnogim profesijama, posebno u političkoj sferi. Kako bi se razumjela, ova diskriminacija se mora posmatrati kroz kontekst bosanskohercegovačkog društva u kojem dominiraju patrijarhalno naslijeđe i postkonfliktni tranzicijski politički i društveni procesi.

Rezolucija 1325 (2000) Vijeća sigurnosti UN-a usvojena 31.10.2000. godine, pod nazivom „Žene, mir i sigurnost“, prva je koja naglašava značaj uloge i jednakog učešća žena u prevenciji i rješavanju sukoba kao i izgradnji održivog mira. Rezolucijom se pozivaju države članice da osiguraju veću prisutnost žena u donošenju odluka na svim nivoima. To predstavlja preduslov za veće učešće rodne perspektive u sektorima odbrane i sigurnosti te veće zaštite i poštovanja ljudskih prava žena u oružanim sukobima kao i u procesu postizanja mira i sigurnosti.

Prvi Akcioni plan za implementaciju Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 u Bosni i Hercegovini je usvojen u julu 2010. godine za period 2010-2013. Predstavljao je prvi akcioni plan u jugoistočnoj Evropi i korišten je u izradi istih za druge države u regionu. Rezultati i preporuke nezavisne evaluacije njegove implementacije su korišteni za izradu Akcionog plana za period 2014-2017. Iako je ostvaren napredak, izvještaji o implementaciji ovog Akcionog plana pokazuju manjak javne promocije žena u sigurnosnom sektoru.

Cilj projekta je da promovira ulogu žena u sigurnosnom sektoru Bosne i Hercegovine te inspiriše druge žene da vide mogućnost uspješne karijere u njemu. Demonstrirajući da žene mogu biti uspješne u sektoru koji se tradicionalno percipira kao ‘muški’, projekat ima za cilj da promoviše rodnu ravnopravnost.

Projektne aktivnosti će podržati sprovođenje Akcionog Plana za implementaciju Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 podizanjem svijesti o ženama koje imaju uspješne karijere u sigurnosnom sektoru.

 

Projekat  „WISE – Unapređenje vidljivosti žena u sigurnosnim institucijama“ implementira Centar za sigurnosne studije, a finansijski podržava Kanadski fond za lokalne inicijative.

 

“Mišljenja sadržana u ovoj publikaciji ne odražavaju obavezno i mišljenja Vlade Kanade”[/vc_column_text][vc_separator][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ element_width=”2″ gap=”10″ item=”2968″ grid_id=”vc_gid:1479220796880-42b9c4b4-8716-2″ taxonomies=”103″][vc_separator][vc_column_text]

Project “WISE – Enhancing Women’s Visibility in Security Institutions”

 

EMPOWERING WOMEN TO INCREASINGLY INTEGRATE THEMSELVES INTO BIH’S SECURITY SECTOR BY PUBLICLY PROFILING SUCCESSFUL FEMALE LEADERS

 

 

Ongoing stereotypes and social norms hinder the political, economic and social progress of women and limit their ability to fully participate in many occupations, especially in the political sphere. To be understood, this discrimination must be viewed in the context of BiH’s society, which is dominated by a patriarchal heritage and current post-conflict political and social transitions.

The UN Security Council Resolution 1325 (2000) “Women, Peace and Security”, adopted on 31.10.2000, was the first resolution of the UN Security Council to emphasize the importance of the role and equal participation of women in preventing and resolving conflicts and building sustainable peace. It calls on member states to ensure a greater inclusion of women at all levels of decision-making. This is a prerequisite for an increase in gender perspective in the sectors of defence and security, and a greater protection and respect for the human rights of women and girls, both in armed conflicts and in the process of achieving peace and security.

The first Action Plan (AP) to implement UNSCR 1325 in Bosnia and Herzegovina was adopted in July 2010, for the period 2010-2013. It was the first action plan in Southeast Europe and was used as a template by other countries in the region. The results and recommendations of an independent evaluation of the implementation of BiH’s AP 2010-2013 were used in the creation of the AP 2014-2017. Even though progress was made, the report on the implementation of the AP 2014-2017 shows there remains a lack of public promotion of women in the security sector.

This project aims to promote the role of women in the security sector in BiH, thereby inspiring other women and girls to realize it is possible to have a successful career in the sector. By demonstrating that women can be successful in a sector traditionally perceived as ‘male-oriented’, the project also aims to promote gender equality.

Project activities will support the implementation of the AP 2014-2017 to implement UNSCR 1325 (emphasizing the importance of the equal participation of women in preventing and resolving conflicts and building sustainable peace) by raising awareness of women who have successful careers in the security sector.

 

The project “WISE – Enhancing Women’s Visibility in Security Institutions” is implemented by the Centre for Security Studies, with financial support from the Canada Fund for Local Initiatives.

 

“The opinions contained in this publication do not necessarily reflect those of the Government of Canada”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]