(For English language, please see below)

Iako su zakonodavni i institucionalni okviri o osnovnim pravima uglavnom uspostavljeni u BiH, žene nisu ravnopravne s muškarcima u ostvarivanju prava na sudjelovanje u političkoj i javnoj sferi. Patrijarhalna baština, tradicionalni i stereotipni obrasci koji se nameću kao društvene norme te nepotpuno provođenje i neunapređivanje zakonskih okvira ometaju napredak žena. Posljedice su takve da postoji diskriminacija i ograničena mogućnost sudjelovanja žena u različitim zanimanjima. Na primjer, prema istraživanju Centra za sigurnosne studije (CSS) iz 2017. godine, u okviru projekta „Unapređenje vidljivosti žena u institucijama sigurnosti – WISE“, žene u policijskim strukturama su nedovoljno zastupljene. Od ukupnog broja zaposlenih u 16 policijskih institucija, koliko ih postoji u BiH, 19,94% su žene. Situacija je znatno lošija, ako se razmatra učešće žena u statusu policijskog službenika. Od ukupno 16.275 policijskih službenika, tek 7,91% su žene.

To je znatno manje nego što je potrebno za postizanje ravnopravnosti spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH (min. 40% zastupljenosti manje zastupljenog spola). Ukoliko BiH zaista želi da postane članica Evropske unije (EU), mora postići potreban stepen usklađenosti s kriterijima za članstvo. Na to je ukazano u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU iz 2019. godine, gdje se navodi da je nužno temeljito poboljšanje zakonodavnih i institucionalnih okvira u oblasti osnovnih prava.

S druge strane, policijske agencije su obučene i moraju poštovati smjernice u korištenju svojih ovlaštenja. Međutim, izvještaji pokazuju da još uvijek postoje slučajevi zloupotrebe ovlasti, lošeg postupanja i nepoštivanja ljudskih prava. Uspostavljeni su mehanizmi kontrole i nadzora kako bi se osiguralo da se to ne događa. Ipak, istraživanje CSS-a, kao i drugi izvještaji, pokazali su da su mehanizmi zaštite ljudskih prava (poput institucije ombudsmana, odbora za žalbe i unutrašnje kontrole) imali ograničen uspjeh. Glavni razlozi su nedostatak povjerenja u ta tijela te veliki broj žalbi koje se smatraju neutemeljenima, što pokazuje potrebu da se građani više upoznaju s dostupnim mehanizmima zaštite prava u slučaju zloupotrebe policijskih ovlasti.

Iz navedenih razloga, CSS, u saradnji sa Udruženjem „Mreža policijskih službenica“ i Ženevskim centrom za upravljanje sigurnosnim sektorom (DCAF), otpočeo je s realizacijom projekta „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“ u januaru tekuće godine. Projekat finansira Evropska unija, a opći cilj projekta je osnaživanje ljudskih prava unutar policijskih agencija te prilikom primjene policijskih ovlasti. Konkretnije, specifični ciljevi su:

  • unaprijediti ravnopravnost spolova u policijskim agencijama
  • promovirati ulogu žena u policiji
  • poboljšati poštivanje ljudskih prava prilikom primjene policijskih ovlasti kroz promociju mehanizama zaštite ljudskih prava u slučaju zloupotrebe policijskih ovlasti.

Projekat „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“ finansira EU posredstvom Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava, dok će se projektne aktivnosti realizirati u periodu od 20 mjeseci.


The implementation of the project “The police and the respect for human rights in BiH” has started

Even though the legislative and institutional frameworks on fundamental rights are largely established in BiH, women are still not equal to men in exercising their right to participate in the political and public sphere. Patriarchal heritage, traditional and stereotyped patterns that are imposed as social norms, as well as the incomplete implementation and non-improvement of the legal framework, delay the progress of women. The consequences are such that there is discrimination and limited participation of women in different professions. For example, according to a 2017 study by the Center for Security Studies (CSS), within the project “Enhancing Women’s Visibility in Security Institutions – WISE”, women in police structures are under-represented. Out of the total number of employees in 16 police institutions in BiH, 19,94% are women. The situation is significantly worse when considering the participation of women holding the rank of police officer. Out of the 16.275 police officers, only 7,91% are women.

This is significantly less than is necessary in order to achieve gender equality in accordance with the Law on Gender Equality in BiH (at least 40% of the under-represented gender). If BiH really wants to become a member of the European Union (EU), the country has to achieve the necessary degree of compliance with the membership criteria. This was pointed out in the European Commission’s Opinion on BiH’s EU membership application of 2019, which states that a fundamental improvement of the legislative and institutional frameworks in the field of fundamental rights is necessary.

Police agencies, on the other hand, are trained and have to follow the guidelines in using their authority. However, reports show that there are still cases of abuse of power, police misconduct and human rights abuses. Control and oversight mechanisms are in place to ensure that this does not happen. Nevertheless, CSS research, as well as other reports, showed that human rights protection mechanisms (such as the Ombudsman institution, the Citizens’ Complaint Board and internal controls) had limited success. The main reasons are the lack of trust in these bodies and the large number of complaints which are considered unfounded, which shows that citizens need to become more familiar with mechanisms in place to protect rights in the case of abuse of police powers.

For these reasons, the CSS, in cooperation with the “Police Women’s Network” Association and the Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF), started implementing the project “The police and the respect for human rights in BiH” in January this year. The project is funded by the European Union, and the overall objective of the project is to strengthen human rights within police agencies and when exercising police powers. More precisely, the specific objectives are:

  • improve gender equality in police agencies
  • promote the role of women in the police
  • improve respect for human rights in the exercise of police powers through the promotion of human rights protection mechanisms in the case of abuse of police powers.

The project “The police and the respect for human rights in BiH” is funded by the EU through the European Instrument for Democracy and Human Rights, and project activities will be implemented over a 20-month period.