(For English please see below)

Jedan od važnih aspekata sigurnosti jeste i sigurnost u lokalnoj zajednici. Preliminarna istraživanja su pokazala kako u Bosni i Hercegovini (BiH) postoje različiti faktori koji utiču na sigurnost žena u lokalnim zajednicama. Isključivanje žena iz procesa donošenja odluka i izgradnje mira, rezultiralo je nerazumijevanjem razlika između sigurnosnih potreba žena i muškaraca.

Projektom Centra za sigurnosne studije (CSS) „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“, finansiranim od Evropske unije, ustanovljeno je da od ukupnog broja policijskih službenika u BiH, tek oko 9% su bile žene. Osim toga, žene su bile i dalje najzastupljenije u najnižim policijskim činovima. S tim u vezi, postavlja se pitanje da li je sigurnosni sektor u stanju odgovoriti na sigurnosne potrebe građanki, ukoliko rodna ravnopravnost i uloga žena nisu prikladno integrisani u ovaj sektor.

Projekat „Unapređenje sigurnosti žena u lokalnim zajednicama“ predstavlja nastavak dugogodišnjih napora CSS da ukaže na važnost rodne perspektive u sigurnosti. Projekat finansira Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI) i započeo je u septembru 2022. godine, dok je predviđeno vrijeme njegovog trajanja šest mjeseci.

Suština ovog projekta jeste da senzibilizira društvo, a posebno predstavnike sektora sigurnosti, zakonodavne i izvršne vlasti na percepciju sigurnosti iz pozicije žene. To bi doprinijelo većoj vidljivosti i uvođenju rodne perspektive u sigurnost, posebno kada je u pitanju kreiranje politike i proces njene implementacije.

Prva aktivnost projekta uključuje istraživanje, tačnije anketiranje reprezentativnog uzorka žena iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara. Upitnik će biti fokusiran na faktore koji utiču na osjećaj sigurnosti ispitanica u njihovim lokalnim zajednicama. Osim toga, istraživanje će uključit i percepciju žena o policijskim službenicima i drugim relevantnim sigurnosnim pitanjima. Druga aktivnost odnosi se na pisanje izvještaja o nalazima sprovedenog istraživanja. Treća aktivnost uključuje javnu kampanju s ciljem predstavljanja rezultata sprovedenog istraživanja.

Zahvalni smo na doprinosu Kanade ovom projektu kroz Kanadski fond za lokalne inicijative.

Ukoliko naš projekat smatrate korisnim, njegovu implementaciju možete pratiti putem naše web stranice i društvenih mreža Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn upotrebom hashtag #AwareBiH.

Mišljenja sadržana u ovoj publikaciji ne odražavaju nužno mišljenja Vlade Kanade.


The project “Improvement of Women’s Safety and Security in Local Communities” has started

One of the important aspects of security is security in the local community. Preliminary research has shown that in Bosnia and Herzegovina (BiH) various factors affect the security and safety of women in local communities. The exclusion of women from the decision-making and peace-building process has resulted in incomprehension of the differences between the security needs of women and men.

The project of the Centre for Security Studies (CSS) “The police and the respect for human rights in BiH”, financed by the European Union, found that only about 9% of the total number of police officers in BiH were women. In addition, women were still most represented in the lowest police ranks. In this regard, the question arises whether the security sector can to respond to the security needs of female citizens if gender equality and the role of women are not properly integrated into this sector.

The project “Improvement of Women’s Safety and Security in Local Communities” is a continuation of CSS’s long-standing efforts to highlight the importance of the gender perspective in security. The project is financed by the Canadian Fund for Local Initiatives (CFLI) which started in September 2022, and its expected duration is six months.

The essence of this project is to sensitize society, especially representatives of the security sector, and the legislative and executive authorities on the perception of security from a woman’s position. This would contribute to greater visibility and the introduction of a gender perspective in security, especially when it comes to policy creation and the process of its implementation.

The first activity of the project includes research, more precisely, surveying a representative sample of women from Sarajevo, Banja Luka, and Mostar. The questionnaire will be focused on the factors that influence the respondents’ sense of security in their local communities. In addition, the research will include women’s perceptions of police officers and other relevant security issues. The second activity refers to writing a report on the findings of the research. The third activity includes a public campaign aimed at presenting the results of the conducted research.

We are grateful for Canada’s contribution to this project through the Canada Fund for Local Initiatives.

If you find our project useful, you can follow its implementation through our website and social networks Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn using the hashtag #AwareBiH.

The opinions contained in this publication do not necessarily reflect those of the Government of Canada.