(For English, please see below)

Objavljeno: 30.12.2022. godine

Projekat „Unapređenje sigurnosti žena u lokalnim zajednicama“ predstavlja nastavak dugogodišnjih napora CSS da ukaže na važnost rodne perspektive u sigurnosti. Projekat finansira Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI) i započeo je u septembru 2022. godine, dok je predviđeno vrijeme njegovog trajanja šest mjeseci.

Suština ovog projekta jeste da senzibilizira društvo, a posebno predstavnike sektora sigurnosti, zakonodavne i izvršne vlasti na percepciju sigurnosti iz pozicije žene. To bi doprinijelo većoj vidljivosti i uvođenju rodne perspektive u sigurnost, posebno kada je u pitanju kreiranje politike i proces njene implementacije.

Finalizirana je prva aktivnost projekta “AWARE BiH”, koja uključuje istraživanje, tačnije anketiranje reprezentativnog uzorka žena iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara. Upitnik je fokusiran na faktore koji utiču na osjećaj sigurnosti ispitanica u njihovim lokalnim zajednicama. Osim toga, istraživanje uključuje i percepciju žena o policijskim službenicima i drugim relevantnim sigurnosnim pitanjima.

Preliminarni rezultati nagovještavaju kako se žene osjećaju nesigurnije u Sarajevu u svojim lokalnim zajednicama, nego je to slučaj sa Banja Lukom i Mostarom. Rezultati ovog istraživanja će biti krucijalni dio publikacije u sklopu druge projektne aktivnosti.

Zahvalni smo na doprinosu Kanade ovom projektu kroz Kanadski fond za lokalne inicijative.

Ukoliko naš projekat smatrate korisnim, njegovu implementaciju možete pratiti putem naše web stranice i društvenih mreža Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn upotrebom hashtag #AwareBiH.

Mišljenja sadržana u ovoj publikaciji ne odražavaju nužno mišljenja Vlade Kanade.


First activity of the project #AwareBiH if finalized / Surveying of women in Sarajevo, Banja Luka and Mostar has been conducted

Published: December 30th, 2022

The project “Improvement of Women’s Safety and Security in Local Communities” is a continuation of CSS’ long-standing efforts to highlight the importance of the gender perspective in security. The project, financed by the Canada Fund for Local Initiatives (CFLI), started in September 2022, and its expected duration is six months.

The essence of this project is to sensitize society, especially representatives of the security sector, and the legislative and executive authorities on the perception of security from a woman’s perspective. This would contribute to greater visibility and the introduction of a gender perspective in security, especially when it comes to policy creation and the process of its implementation.

The first activity of the AWARE BiH project is finalized as it includes research, more precisely, surveying a representative sample of women from Sarajevo, Banja Luka, and Mostar. The questionnaire was focused on the factors that influence the respondents’ sense of security in their local communities. In addition, the research will include women’s perceptions of police officers and other relevant security issues.

Preliminary results indicate how women in Sarajevo and their local communities feel less safe, comparing to the case of women in Banja Luka and Mostar. The results of this research will be a crucial part of the publication within the second project activity.

We are grateful for Canada’s contribution to this project through the Canada Fund for Local Initiatives.

If you find our project useful, you can follow its implementation through our website and social networks Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn using the hashtag #AwareBiH.

The opinions contained in this publication do not necessarily reflect those of the Government of Canada.