Javne nabavke postaju ekonomičnije, efektivnije i efikasnije / Public procurements are becoming more economical, effective and efficient

For English, please see bellow

cwumhzowgaafjjl

U Mostaru je u organizaciji Centra za sigurnosne studije od 7.-9. novembra 2016. Godine održan trening „Integritet u javnim nabavkama: vrijednosti, pravila i ponašanja“. Trening je održan u okviru projekta „Izgradnja integriteta i jačanje anti-korupcijskih praksi u sektoru sigurnosti – ACroSS“ koji finansijski podržava Evropska unija. Projekat ima za cilj jačanje transparentnosti i odgovornosti pri javnim nabavkama u sektoru sigurnosti, te uspostavljanje okvira za civilni nadzor javnih nabavki u sektoru sigurnosti.

U uvodnom obraćanju generalni sekretar Centra za sigurnosne studije, dr. Denis Hadžović, je istakao značaj saradnje civilnog društva i institucija sektora sigurnosti i iskazao nadu da će se ispuniti cilj treninga, odnosno educiranje službenika koji rade na poslovima javnih nabavki u sigurnosnom sektoru o integritetu i mjerama borbe protiv korupcije, kao i o najnovijim izmjenama u normativnim aktima koji regulišu područje javnih nabavki. Karoly Soos, program menadžer u Delegaciji EU u BiH, je rekao da će Evropska Unija nastaviti podržavati napore u borbi protiv korupcije.

Prvi dio treninga je bio posvećen upoznavanju učesnika sa etikom u javnoj upravi, te sa uzbunjivačima i njihovoj zaštiti u BiH i regiji. Tom prilikom Tomislav Ćurić, anti-korupcijski ekspert i vršilac dužnosti šefa sekretarijata Regionalne anti-korupcijske inicijative, je rekao da problem prijave korupcije ne postoji samo u BiH, nego u cijeloj regiji, te da je Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine dobar primjer za regiju i šire, posebno zbog svoje provedbenosti.

Pomoćnik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Mevludin Džindo, je rekao da je „Strategijom predviđeno da se slično rješenje usvoji i na nižim nivoima vlasti kako bi svi uposlenici u javnim sektoru imali ista prava“, posebno uzimajući u obzir da je model dobio pohvale međunarodnih organizacija za zaštitu prava uzbunjivača, kao što je Blueprint for Free Speech.

U nastavku treninga, učesnici su upoznati sa tri nova pravilnika koja regulišu proces javnih nabavki, među kojima je i Pravilnik o uslovima i načinu korištenja eAukcije. Ovo je i prvi veći korak u elektronskim nabavkama u Bosni i Hercegovini koji povećava transparentnost u proceduri nakon dostavljene ponude. Naime, kvalificiranim ponuđačima će biti omogućeno da putem obrnute aukcije ponude niže cijene (ili druge parametre), čime se omogućavaju i dodatne uštede pri javnim nabavkama. Ovakav pristup u javnim nabavkama promoviše ekonomičan, efektivan i efikasan postupak sprovođenja javnih nabavki, a samim tim i trošenje budžetskih sredstava te upravljanje ovim sredstvima, kao i doprinos većoj odgovornosti i transparetnosti postupka javnih nabavki.

img_20161108_112849


From November 7th to 9th 2016, the Centre for Security Studies organized a training in Mostar: “Integrity in Public Procurements: Values, Rules and Behaviour”. The training was held within the project “Integrity Building and Strenghtening Anti-Corruption Practices in the Security Sector – ACroSS” which is financially supported by the European Union. The project aims to strengthen transparency and accountability in public procurement in the security sector and to establish a framework for civilian control of public procurement in the security sector.

In his opening address the General Secretary of the Centre for Security Studies, Denis Hadžović, PhD,stressed the importance of cooperation between civil society and security sector institutions and expressed hope that the aim of the training will be met, to educate employees working on public procurements in the security sector about integrity and anti-corruption measures, as well as the latest changes in normative acts regulating public procurements. Karoly Soos, program manager at the EU Delegation in BiH, said that the European Union will continue to support efforts to combat corruption.

The first part of the training was dedicated to familiarizing participants with ethics in public administration, and with whistleblowers and their protection in BiH and the region. On that occasion, Tomislav Ćurić, anti-corruption expert and Acting Head of the Secretariat of the Regional Anti-Corruption Initiative, said that the problem of reporting corruption exists not only in BiH, but in the entire region, and that the Law on Whistleblower Protection in the Institutions of Bosnia and Herzegovina is a good example for the region and beyond, particularly because it is implementable.

Assistant Director of the Agency for the Prevention of Corruption and Coordination of the Fight against Corruption, Mevludin Džindo, said that “the Strategy envisages that a similar law is adopted at the lower levels of governance so that all employees in the public sector have the same rights”, particularly taking into account that this model is praised from international organizations for the protection of whistleblowers, such as Blueprint for Free Speech.

In the following sessions, participants were introduced to three new regulations governing the public procurement process, including the Regulation on conditions and usage of eAuction. This is the first major step in electronic procurements in Bosnia and Herzegovina which increases the transparency of the procedure after the submitted bids. The qualified bidders will be able to through reverse auctions offer lower prices (or other parameters), thus enabling additional savings in public procurement. This approach to public procurement promotes a more economical, effective and efficient implementation of the public procurement process, and therefore the use of budget funds and the management of these funds, as well as contribute to greater accountability and transparency of public procurement procedures.