(For English, please see below)

Centar za sigurnosne studije učestvuje u projektu u okviru Erasmus+ programa Evropske komisije, tačnije projekat „IN2PREV – Provedba zakona i saradnja u zajednici i pristup obučavanju kako bi se spriječila radikalizacija osiguravanjem uspješne inkluzije izbjeglica“. Koordinator projekta je Univerzitet Beira Interior (Portugal) i njegova otvorena interdisciplinarna istraživačka jedinica BSAFE Lab. Ostale partnerske organizacije su Euro-arapska fondacija za visoke studije (Španija), Poljska platforma za domovinsku sigurnost (Poljska), Inovativni zatvorski sistemi (Portugal), Generalni policijski inspektorat Ministarstva unutrašnjih poslova i Biro za migracije i azil Republike Moldavije, Evropsko udruženje za društvene inovacije (Rumunija) i Akademija policijskih snaga u Bratislavi (Slovačka).

IN2PREV je nova trogodišnja evropska inicijativa koja ima za cilj da osigura efikasnu inkluziju i integraciju izbjeglica, kao sredstvo za prevenciju radikalizacije. Ovo je pitanje koje, uprkos prepoznatom značaju i rastućoj zabrinutosti, nije dobilo adekvatnu pažnju ili akciju i koje se obično rješava sa aspekta sigurnosti. Glavni ciljevi IN2PREV projekta su 1) olakšati proces integracije izbjeglica i tražitelja azila i 2) promovirati ranu identifikaciju (i prevenciju) faktora rizika ranjivosti koji mogu dovesti do radikalizacije izbjeglica i tražilaca azila.

IN2PREV ima za cilj poboljšati odgovor agencija za sprovođenje zakona i nevladinih organizacija na izbjeglice i tražitelje azila u evropskim zemljama domaćinima i tranzitnim zemljama kako bi spriječili njihovu radikalizaciju, osiguravajući njihovu uspješnu integraciju. Konkretnije, ima za cilj da sveobuhvatno unaprijedi kompetencije i znanja agencija za sprovođenje zakona i nevladinih organizacija u vezi sa radom sa izbjeglicama i tražiteljima azila, čime se podstiče njihova temeljna uključenost u integraciju ovih populacija i prevenciju radikalizacije.


IN2PREV

Centre for Security studies is participating in a project within the framework of the Erasmus+ Programme of the European Commission, namely “IN2PREV – Law enforcement and community cooperation and training approach to prevent radicalisation by ensuring refugees’ successful inclusion” project. Project coordinator is University of Beira Interior (Portugal) and its open interdisciplinary research unit BSAFE Lab. Other partner organizations are Euro-Arab Foundation for Higher Studies (Spain), Polish Platform for Homeland Security (Poland), Innovative Prison Systems (Portugal), General Police Inspectorate of the Ministry of Internal Affairs and Bureau of Migration and Asylum of the Republic of Moldova, European Association for Social Innovation (Romania), and Academy of the Police Force in Bratislava (Slovakia).

IN2PREV is a new 3-year European initiative intended to ensure the effective inclusion and integration of refugees as a means of preventing radicalization. This is an issue that, despite its recognised importance and growing concern, has not received adequate attention or action and that is usually addressed with very securitizing approaches. The main goals of the IN2PREV project are to 1) facilitate the integration process of refugees and asylum seekers and 2) promote the early identification (and prevention) of vulnerability risk factors that may lead to the radicalisation of refugees and asylum seekers.

IN2PREV aims to improve LEAs and NGOs’ response to refugees and asylum seekers in European host and transit countries to prevent their radicalisation by ensuring their successful integration. More specifically, it aims to comprehensively enhance LEAs and NGOs’ competencies and knowledge regarding working with refugees and asylum seekers, thus boosting their fundamental involvement in the integration of these populations and the prevention of radicalisation.