Projekat “Mapiranje rizika korupcije u sigurnosnom sektoru” počeo je krajem decembra 2013.godine i uspješno završen u august 2015. godine. Projekat je realizovao Centar za sigurnosne studije, a sredstva za njegovu implementaciju je obezbijedila Delegacija Evropske unije u BiH. Projektne aktivnosti su se realizovale u uskoj saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije kao direktnim korisnikom projekta.

Glavni cilj projekta je prikupiti, analizirati i dostaviti Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, sveobuhvatne i kvalitativne podatke koje će ona koristiti za dalji razvoj strateškog okvira, zatim i promicati jedinstvene standard na smanjenje nivoa korupcije i jačanju povjerenja u institucije vlasti na svim nivoima. Ujedno bi ova podrška trebala dati doprinos u formulisanju i usvajanju nove državne strategije za borbu protiv korupcije (2015-2019).

Specifični ciljevi projekta:

 • Doprinos procesu obuke u nutar Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i institucija sigurnosti
 • Analiza percepcije javnosti u cilju identifikovanja područja u kojima je najviše prisutna korupcija
 • Analiza postojećih zakona i podzakonsih akata sa aspekta izgradnje integriteta
 • Utvrđivanje rizika i izvora korupcije u sigurnosnim strukturama javne uprave

Aktivnostima projekta predviđeno je da se podrži implementacija 5 specifičnih mjera Akcionog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije koje do sada nisu realizovane, a pored ostalog obuhvataju i sljedeće:

 • Održavanje pet seminara za pripadnike sigurnosnog sektora
 • Istraživanje javnog mnijenja – kvantitativno istraživanje
 • Analiza pravne regulative
 • Kvalitativno istraživanje
 • Izrada studije procjene korupcije u sektoru sigurnosti
 • Prezentacija i predstavljanje rezultata projekta predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti
 • Predstavljanje rezultata projekta široj javnosti putem web stranice i društvenih mreža

RIZIK KORUPCIJE U PRAVOSUĐU

RIZIK KORUPCIJE U SEKTORU POLICIJE

RIZIK KORUPCIJE U SEKTORU ODBRANE

RIZIK KORUPCIJE U OBAVJEŠTAJNOJ SLUŽBI

 

PROCJENA RIZIKA KORUPCIJE U SIGURNOSNOM SEKTORU BOSNE I HERCEGOVINE

Projektom je izrađen i online sistem za prijavu korupcije u Kantonu Sarajevo http://mup.ks.gov.ba/prijavakorupcije.