(For English, please see below)

U okviru projekta „Budući profesionalci za transparentnije javne nabavke – TRANSPIRE“, Centar za sigurnosne studije (CSS) je 1. decembra održao drugi trening u Mostaru za članove radnih grupa. Cilj samog treninga bio je upoznavanje učesnika sa specifičnostima javnih nabavki u sektoru sigurnosti, kao i predstavljanje metodologije za monitoring javnih nabavki u Bosni i Hercegovini (BiH).

U prvoj sesiji treninga, gospodin Armin Kržalić (profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije) članove radnih grupa je na zanimljiv i jednostavan način, kroz mnoštvo dobrih primjera upoznao sa specifičnostima javnih nabavki u sektoru sigurnosti BiH. Također, profesor Kržalić je u toku svog predavanja članove radnih grupa upoznao sa metodologijom za monitoring javnih nabavki u sektoru sigurnosti BiH, a koja je razvijena u okviru CSS projekta „Izgradnja integriteta i jačanje anti-korupcijskih praksi u sektoru sigurnosti – ACroSS“.

U drugoj sesiji treninga, gospodin Sanjin Hamidičević (istraživač u oblasti sigurnosti i javnih nabavki) članove radnih grupa je na pragmatičan i zanimljiv način upoznao sa načinom implementacije metodologije za monitoring javnih nabavki u sektoru sigurnosti BiH. Gospodin Hamidičević je radnim grupama objasnio da navedena metodologija sadrži sistem za validaciju otpornosti na korupciju i monitoring javnih nabavki u sektoru sigurnosti kroz 5 oblasti: oblast planiranja nabavke, oblast sprovođenja nabavke, oblast dodjele ugovora, oblast izvršenja ugovora i oblast kapacitiranosti sigurnosnih institucija za sprovođenje postupaka javne nabavke.

Po završetku treninga oformljene su dvije radne grupe koje će obaviti monitoring javnih nabavki u sektoru sigurnosti #BiH za 2020 i 2021. godinu. Izvještaji će obuhvatiti 24 institucije sektora sigurnosti. Podsjećanja radi, u svakoj radnoj grupi nalazi se po jedan istraživački novinar te tri studenta s različitih fakulteta u BiH.

Trening je od strane polaznika/ca ocijenjen veoma korisnim, a procjenom znanja kroz ulazne i izlazne testove, može se zaključiti da su polaznici/e akumulirali iznesena znanja.

Projekat „Budući profesionalci za transparentnije javne nabavke – TRANSPIRE“ se finansira grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država kroz Program malih grantova Demokratske komisije. Projekat je započeo u augustu 2022. godine, a predviđeno vrijeme trajanja je 10 mjeseci.

Za više informacija o našem projektu, molimo Vas da posjetite: https://css.ba/projekat-buduci-profesionalci-za-transparentnije-javne-nabavke-transpire/. Također, naš projekat „TRANSPIRE“ možete pratiti putem naših društvenih mreža Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn upotrebom hashtag #TranspireBiH.

Objavljivanje ovog teksta je finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.


The second training within the project “TRANSPIRE” was held

As part of the project ” „Future Professionals for more Transparent Public Procurement – TRANSPIRE“, on December 1, in Mostar the Centre for Security Studies (CSS) held a second training session for members of the working groups. The goal of the training itself was to acquaint the participants with the specifics of public procurement in the security sector, as well as to present the methodology for monitoring public procurement in Bosnia and Herzegovina (BiH).

In the first training session, Mr. Armin Krzalic (Professor at the Faculty of Criminalistics, Criminology and Security Studies) introduced the members of the working groups to the specifics of public procurement in the security sector of BiH. Also, during his lecture, Professor Krzalic introduced the working group members to the methodology for monitoring public procurement in the security sector of BiH, which was developed within the framework of the CSS project “Building integrity and strengthening anti-corruption practices in the security sector – ACroSS”.

In the second training session, Mr. Sanjin Hamidicevic (researcher in the field of security and public procurement) introduced the members of the working groups to the implementation of the methodology for monitoring the public procurement in the security sector of BiH. Mr. Hamidicevic explained to the working groups that the aforementioned methodology contains a system for validating resistance to corruption and monitoring public procurement in the security sector through 5 areas: the area of procurement planning, the area of procurement implementation, the area of awarding contracts, the area of contract execution and area of capacitation of security institutions for the implementation of public procurement procedures.

After finishing the training, two working groups that will monitor public procurement in the #BiH security sector for 2020 and 2021 were formed. The monitoring reports will cover 24 institutions in the security sector. As a reminder, in each working group, there is one investigative journalist and three students from different faculties in Bosnia and Herzegovina.

The training was evaluated by the participants as very useful, and by evaluating the knowledge through the entry and exit tests, it can be concluded that the participants have accumulated the presented knowledge.

The project “Future professionals for more transparent public procurement – TRANSPIRE” is funded by the United States Department of State through the Democracy Commission Small Grants Program. The project started in August 2022, and the expected duration is 10 months.

For more information about our project, please visit: https://css.ba/projekat-buduci-profesionalci-za-transparentnije-javne-nabavke-transpire/. You can also follow the “TRANSPIRE” project through our social networks Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn using the hashtag #TranspireBiH.

The publication of this text was funded by a grant from the United States Department of State. The opinions, findings, and conclusions expressed herein are those of the authors and do not necessarily reflect the opinions, findings, and conclusions of the United States Department of State