(For English, please see below)

U okviru projekta „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“, kojeg finansira Evropska unija, Centar za sigurnosne studije, u saradnji s Udruženjem „Mreža policijskih službenica“ i Ženevskim centrom za upravljanje sigurnosnim sektorom (DCAF), organizovao je okrugli stol na temu „Mehanizmi zaštite ljudskih prava u slučaju zloupotrebe policijskih ovlasti“. Okrugli stol održan je 15.09.2020. godine u Sarajevu.

Ciljne grupe okruglog stola bili su predstavnici institucija vanjskog nadzora nad radom policijskih službenika, kao što su Institucija ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava u Bosni i Hercegovini te uredi/odbori za žalbe javnosti/građana s državnog, entitetskog i kantonalnog nivoa, ali događaju su prisustvovali i predstavnici unutrašnjih kontrola policijskih agencija te akademske zajednice. Cilj okruglog stola bio je učesnicima predstaviti međunarodna iskustva i dobre prakse u radu istih ili sličnih institucija te diskutirati o načinima unapređivanja rada ovih mehanizama zaštite ljudskih prava.

U uvodnim obraćanjima, učesnicima su se obratili projekt menadžer iz Centra za sigurnosne studije Benjamin Plevljak, projektna koordinatorica iz Udruženja „Mreža policijskih službenica“ Kristina Jozić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Nedžad Korajlić te predsjednik Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH Vjekoslav Vuković. Tom prilikom, učesnici su detaljnije upoznati s projektom i njegovim ciljevima te dosadašnjim postignućima u radu Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH.

Da bi se ostvario cilj okruglog stola, program rada bio je koncipiran u tri sesije. Tokom prve sesije, ekspertica iz Ženevskog centra za upravljanje sigurnosnim sektorom (DCAF) Teodora Fuior održala je predavanje pod nazivom „Međunarodna iskustva i dobre prakse u radu mehanizama zaštite ljudskih prava u slučaju zloupotrebe policijskih ovlasti“. Govoreći u kontekstu mehanizama zaštite ljudskih prava u slučaju zloupotrebe policijskih ovlasti, gospođa Fuior naglasila je kako odgovornost nije samo u jednoj instituciji, nego u cjelokupnom sistemu, te da je jedan od preduslova da ti mehanizmi budu što učinkovitiji povjerenje građana u policijske strukture. Kako je istakla, odgovornost policije osigurava se kroz mehanizme unutrašnje kontrole, vanjske kontrole i vanjskog nadzora. Ti mehanizmi moraju da funkcionišu paralelno, da se međusobno nadopunjuju i ojačavaju. Što se tiče mehanizama unutrašnje kontrole, oni su zaduženi za osiguravanje poštivanja ljudskih prava unutar samih policijskih snaga, kao i za primjenu internih etičkih kodeska. Međutim, postoji mogućnost da unutrašnja kontrola bude pristrasna i subjektivna kada se radi o pritužbama protiv policijskih službenika, a koje dolaze izvan organizacije. Iz tih razloga, važno je da postoje mehanizmi vanjske kontrole i nadzora kako policijski službenici koriste svoja zakonom propisana ovlaštenja u odnosu na građane. Demokratske države uspostavile su razne mehanizme eksternog nadzora koji su nadležni za rad policije u vidu parlamentarnih komisija za nadzor, institucija ombudsmena za ljudska prava, itd., a koje, između ostalog, mogu primati pritužbe građana na rad policijskih službenika. Kao dobre prakse, gospođa Fuior je upoznala učesnike s radom mehanizama za zaštitu ljudskih prava iz Velike Britanije i Sjeverne Irske. Naglasila je da transparentnost tih mehanizama ima veliku ulogu u ostvarivanju povjerenja građanja u iste.

Tokom druge sesije okruglog stola, predavanje, pod nazivom „Mehanizmi zaštite ljudskih prava u slučaju zloupotrebe policijskih ovlasti u Republici Hrvatskoj“, održao je gospodin Krešimir Mamić, rukovodilac Službe terorizma Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Gospodin Mamić prisutne je upoznao sa zakonskim regulativama o upotrebi sredstava prisile te komparativnim statističkim podacima o njihovoj upotrebi tokom 2018. i 2019. godine. Mehanizmi zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj su organizirana u četiri nivoa. Prvi nivo čine parlamentarni mehanizmi, kao što su pučki pravobranitelj te Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost hrvatskog Sabora, drugi se odnosi na tužiteljske mehanizme, treći na unutrašnju kontrolu u policijskim strukturama, dok četvrti obuhvata mehanizme građanskog nadzora, kao što su Povjerenstvo za rad po pritužbama građana te Vijeće za građanski nadzor nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti. Specifičnost mehanizama građanskog nadzora predstavlja činjenica da u njihovom radu učestvuju ili članove tih tijela biraju predstavnici civilnog društva i akademske zajednice, nešto što bi se moglo replicirati i u slučaju Bosne i Hercegovine.

Treća sesija, pod nazivom „Mogućnosti unapređivanja rada mehanizama zaštite ljudskih prava u BiH u slučaju zloupotrebe policijskih ovlasti“ bila je rezervisana za diskusiju s učesnicima okruglog stola. Forma diskusije najviše je podsjećala na fokus grupu te se dominantno govorilo o razlozima zbog kojih građani najčešće podnose tužbe na rad policijskih službenika (primjera radi, drsko komuniciranje i neprofesionalno ponašanje, predugo zadržavanje na graničnim prijelazima i sl.) i specifičnostima anonimnih prijava, ali i ukazano je na važnost pitanja zakonskog ujednačavanja organizacije ureda/odbora za žalbe javnosti/građana na kantonalnom nivou.

Također, pojedini učesnici su ukazali na potrebu izrade sveobuhvatne analize rada ovih mehanizama zaštite ljudskih prava u slučaju zloupotrebe policijskih ovlasti, a što će u određenoj mjeri biti i urađeno u sklopu projekta „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“, te korisnost organizacije sličnih događaja i u budućnosti. Osim toga, pojedini predstavnici ovih mehanizama, a koji su tek uspostavljeni, izrazili su zahvalnost zbog organizacije navedenog događaja koji im je obogatio znanje nužno za budući rad.

Održavanje ovog okruglog stola, koje je omogućeno podrškom Evropske unije, još jednom je pokazalo da su zajednički rad i međusobna komunikacija različitih društvenih aktera jedan od najučinkovitijih puteva prema razumijevanju i rješavanju bitnih problema, posebno onih u čijem fokusu se nalaze ljudska prava.

Izvor: RTVTK, 15.09.2020.

ROUND TABLE ON HUMAN RIGHTS PROTECTION MECHANISMS HELD

Within the project “The police and the respect for human rights in BiH“, funded by the European Union, the Centre for Security Studies, in cooperation with the the “Police Women’s Network” Association and the Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF), organized a round table on topic “Mechanisms for the Protection of Human Rights in the Case of the Abuse of Police Powers”. The round table was held on September 15, 2020 in Sarajevo.

The target groups of the round table were representatives of institutions of external oversight over the work of police officers, such as the Institution the Human Rights Ombudsman in Bosnia and Herzegovina and offices/boards for public/citizen complaints from the state, entity and cantonal levels as well as the representatives of the internal controls of police agencies and academia. The aim of the round table was to present to the participants international experiences and good practices in the work of the same or similar institutions and to discuss ways to improve the work of these human rights protection mechanisms.

In the introductory speeches, the participants were addressed by the project manager from the Centre for Security Studies, Benjamin Plevljak, project coordinator from the the “Police Women’s Network” Association Kristina Jozić, Dean of the Faculty of Criminalistics, Criminology and Security Studies, University of Sarajevo professor Nedžad Korajlić and the President of Citizens’ Complaint Board on Work of the Police Officers in Police Bodies BiH, Vjekoslav Vuković. On that occasion, the participants were introduced to the project and its goals, as well as the achievements in the work of the Citizens’ Complaint Board on Work of the Police Officers in Police Bodies of BiH.

In order to achieve the goal of the round table, the work program consisted of three sessions. During the first session, an expert from the Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF), Teodora Fuior, gave a lecture entitled “International Experiences and Good Practices in the Work of Human Rights Protection Mechanisms in Case of Abuse of Police Powers“. Speaking in the context of human rights protection mechanisms in case of abuse of police powers, Ms. Fuior emphasized that the responsibility is not only on one institution, but on the entire system, and that the citizens’ trust in police structures is one of the preconditions for these mechanisms to be as effective as possible. As she pointed out, the responsibility of the police is ensured through the mechanisms of internal control, external control and external oversight. These mechanisms must function in parallel, complementing and strengthening each other. As for internal control mechanisms, they are used to ensure respect for human rights within the police force itself, as well as for the application of internal codes of ethics. However, there is a possibility that internal control may be biased and subjective when it comes to complaints against police officers coming from outside the organization. For these reasons, it is important that there are mechanisms for external control and oversight on how police officers use their statutory powers in relation to citizens. Democracies have established various external oversight mechanisms who are responsible for the work of the police in the form of parliamentary oversight committees, human rights ombudsman institutions, etc., and which, inter alia, may receive complaints from citizens about the work of police officers. As good practices, Ms. Fuior introduced the participants to the work of human rights mechanisms from Great Britain and Northern Ireland. She stressed that the transparency of these mechanisms plays a major role in building citizens’ trust in them.

During the second session of the round table, a lecture entitled “Mechanisms For The Protection Of Human Rights In Case Of Abuse Of Police Powers In The Republic Of Croatia” was given by Mr. Krešimir Mamić, Head of the Terrorism Service of the Police Directorate of the Ministry of Interior. Mr. Mamić acquainted the attendees with the legal regulations on the use of coercive means and comparative statistical data on their use during 2018 and 2019. Human rights protection mechanisms in the Republic of Croatia are organized into four levels. The first level consists of parliamentary mechanisms, such as the Ombudsman and the Domestic Policy and National Security Committee, the second refers to prosecutorial mechanisms, the third to internal control in police structures, while the fourth includes civilian oversight mechanisms, such as the Council for Oversight of Police Conduct of Citizens and the Council for Civil Oversight Over the Exercise of Certain Police Powers. The specificity of civil oversight mechanisms is the fact that their work involves or members of these bodies are elected by representatives of civil society and academia, something that could be replicated in the case of Bosnia and Herzegovina.

The third session, entitled “Opportunities for  Improving the Work of Human Rights Protection Mechanisms in BiH in Case of Abuse of Police Powers” was reserved for discussion with the participants of the round table. The form of discussion was reminiscent of a focus group, and the reasons for which citizens most often file lawsuits against the work of police officers were predominantly discussed (for example, insolent communication and unprofessional behavior, redundant holding at border crossings, etc.). The specifics of anonymous reports were also discussed, as well as the importance of the issue of legal harmonization of the organization of the work of the offices/boards for complaints of the public/citizens at the cantonal level was pointed out.

Also, some participants pointed to the need for a comprehensive analysis of these mechanisms of human rights protection in case of abuse of police powers, which will be done to some extent within the project “The police and the respect for human rights in BiH, and also on the usefulness of organizing similar events and in the future. In addition, some representatives of these mechanisms, which have just been established, expressed gratitude for the organization of the event, which enriched their knowledge necessary for future work.

The holding of this round table, which was made possible by the support of the European Union, once again showed that joint work and mutual communication of different social actors are one of the most effective ways to understand and solve important problems, especially those focusing on human rights.