(For English, please see below)

U okviru projekta „Budući profesionalci za transparentnije javne nabavke – TRANSPIRE“, Centar za sigurnosne studije (CSS) je, 29. maja 2023. godine, održao konferenciju „Izazovi javnih nabavki u sektoru sigurnosti BiH“. Na konferenciji su predstavljeni nalazi istraživanja o transparentnosti institucija sektora sigurnosti u javnim nabavkama tokom 2020. i 2021. godine. Izvještaj je produkt sinergije zajedničkih napora studenata s različitih univerziteta i fakulteta u BiH te praktičara istraživačkog novinarstva. Takav pristup je doprinio ostvarivanju općeg cilja projekta, a to je poboljšanje i proširenje procesa javnih nabavki u sektoru sigurnosti te podizanje svijesti i znanja studenata o javnim nabavkama i rizicima od korupcije.

U uvodnom dijelu konferencije obratili su se Denis Hadžović, predsjednik CSS, Tarik Rahić, direktor Agencije za javne nabavke BiH i Elvis Kondžić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. U svom izlaganju su istakli da se rad na transparentnosti mora postići svakodnevnim radom na tome i da je sistem javnih nabavki EU model koji BiH treba slijediti, kao vrhunski primjer.

Nalaze istraživanja o transparentnosti i antikorupcijskim kapacitetima u javnim nabavkama institucija sektora sigurnosti u BiH su predstavili Erdin Halimić, istraživački novinar i Dajana Bašić, studentica psihologije na Univerzitetu PIM, Banja Luka. Naveli su da su izvještaji urađeni na bazi kvalitativnih i kvantativnih parametara na osnovu kojih je mjeren i ocijenjen antikorupitvni kapacitet 25 institucija sigurnosnog sektora s različitih nivoa vlasti u BiH. Zanimljivo, u cilju monitoringa i određivanja antikoruptivnih kapaciteta u javnim nabavkama, korištena je metodologija koju je razvio CSS u okviru EU finansiranog projekta “Izgradnja integriteta i jačanje anti-korupcijskih praksi u sektoru sigurnosti – ACroSS”. Metodologija sadrži sisteme za validaciju otpornosti na korupciju i monitoring javnih nabavki u sektoru sigurnosti u pet oblasti: 1) planiranje javnih nabavki; 2) sprovođenje postupka javnih nabavki; 3) dodjelu ugovora i izvještavanje; 4) izvršenje ugovora; te 5) kapaciteti sigurnosne institucije za sprovođenje postupaka javnih nabavki.

Sukus izvještaja govori o tome da je većina institucija koja je analizirana u izvještajima dobila srednju ocjenu za nivo transparentnosti prilikom provođenja javnih nabavki. S obzirom da bi sektor sigurnosti trebao biti primjer ostalim institucijama u državi kada je riječ o transparentnosti poslovanja, projektni tim ističe da transparentnost na srednjem nivou definitivno ne može i ne treba zadovoljiti sigurnosne institucije, kao ni institucije koje se bave provedbom zakona i zakonitosti. Najveći, odnosno kompletan antikoruptivni indeks dobila je Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), što je itekako pozitivan primjer koji bi trebale slijediti ostale institucije sigurnosnog sektora. Ukoliko želite ostvariti dublji uvid u nalaze istraživanja, to možete učiniti na linkovima ispod:

a) Antikorupcijski kapaciteti javnih nabavki u sektoru sigurnost: Izvještaj za 2020. i 2021. godinu – I dio

b) Antikorupcijski kapaciteti javnih nabavki u sektoru sigurnost: Izvještaj za 2020. i 2021. godinu – II dio

Konferenciji „Izazovi javnih nabavki u sektoru sigurnosti BiH“ su, između ostalih, prisustvovali predsjedavajući Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajnо-sigurnosne agencije BiH, Ilija Cvitanović, predstavnici SIPA-e, direktor Agencije za policijsku podršku, Husein Nanić, vanjski član Komisije za sigurnost Skupštine Kantona Sarajevo, Faik Špago, policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, Rusmir Šišić te predstavnici drugih sigurnosnih institucija, nevladinog sektora i akademske zajednice.

Projekat „Budući profesionalci za transparentnije javne nabavke – TRANSPIRE“ se finansira grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država kroz Program malih grantova Demokratske komisije. Projekat je započeo u augustu 2022. godine, a predviđeno vrijeme trajanja je 10 mjeseci.

Za više informacija o našem projektu, molimo Vas da posjetite ovaj link. Naš projekat možete pratiti putem naših društvenih mreža Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn upotrebom hashtag #TranspireBiH.

Objavljivanje ovog teksta je finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.


FINAL CONFERENCE WITHIN THE PROJECT „TRANSPIRE“ HELD

As part of the project “Future Professionals for More Transparent Public Procurement – TRANSPIRE”, the Centre for Security Studies (CSS), held the conference “Challenges of public procurement in the security sector of BiH” on May 29, 2023. Research findings on the transparency of security sector institutions in public procurement during 2020 and 2021 were presented at the conference. The report is a product of the synergy of joint efforts of students from different universities and colleges and practitioners of investigative journalism from BiH. Such an approach contributed to the realization of the general goal of the project, which is to improve and expand the process of public procurement in the security sector and to raise the awareness and knowledge of students about public procurement and the risks of corruption.

In the opening remarks, participants were addressed by Denis Hadžović, Ph.D., CSS president, Tarik Rahić, director of the Public Procurement Agency of BiH, and Elvis Kondžić, the director of the Agency for Prevention of Corruption and Coordination of the Fight Against Corruption. In their presentation, they emphasized that the work on transparency must be achieved by working on it daily and that the EU public procurement system is a prime example that BiH should follow.

Research findings on transparency and anti-corruption capacities in public procurement of security sector institutions in BiH were presented by Erdin Halimić, investigative journalist, and Dajana Bašić, a psychology student at PIM University, Banja Luka. They stated that the reports were made based on qualitative and quantitative parameters based on which the anti-corruption capacity of 25 security sector institutions from different levels of government in BiH was measured and evaluated. Interestingly, in order to monitor and determine anti-corruption capacities in public procurement, the methodology developed by the CSS within the EU-funded project “Integrity Building and Strengthening Anti-Corruption Practices in the Security Sector – ACroSS” was used. The methodology contains systems for validation of resistance to corruption and monitoring of public procurement in the security sector in five areas: 1) public procurement planning; 2) implementation of the public procurement procedure; 3) contract award and reporting; 4) contract execution; and 5) the security institution capacity to implement public procurement procedures.

The core of the report is that most of the analyzed institutions received a medium grade for the level of transparency in public procurement. Given that the security sector should be an example for other institutions in the country when it comes to transparency, the project team points out that transparency at the medium level definitely cannot and should not satisfy security institutions, as well as law enforcement institutions. The State Agency for Investigation and Protection (SIPA) has the largest, or complete anti-corruption index, which is a very positive example that other security sector institutions should follow. If you want to get a deeper insight into the research findings, you can find it at the links below:

a) Anti-corruption Capacities of Public Procurement in the Security Sector: Report for 2020 and 2021 – Part I

b) Anti-corruption Capacities of Public Procurement in the Security Sector: Report for 2020 and 2021 – Part II

The conference “Challenges of public procurement in the security sector of BiH” was attended by, among others, the Chair of the Joint Committee on Supervision of the Work of Intelligence-Security Agency of BiH, Ilija Cvitanović, representatives of SIPA, the director of the Police Support Agency, Husein Nanić, an external member of the Security Commission of the Sarajevo Canton Assembly, Faik Špago, Police Commissioner of the Police Administration of the Ministry of Internal Affairs of the Zenica-Doboj Canton, Rusmir Šišić and representatives of other security institutions, the non-governmental sector and the academic community.

The project “Future Professionals for More Transparent Public Procurement – TRANSPIRE” is funded by the United States Department of State through the Democracy Commission Small Grants Program. The project started in August 2022, and the expected duration is 10 months.

For more information about our project, please visit this link. You can also follow the “TRANSPIRE” project through our social networks Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn using the hashtag #TranspireBiH.

This article was funded by a grant from the United States Department of State. The opinions, findings and conclusions stated herein are those of the author[s] and do not necessarily reflect those of the United States Department of State.