Centar za sigurnosne studije (CSS) je u suradnji sa Ženevskim centrom za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF), u utorak, 13. decembra 2016. godine, organizovao okrugli sto na temu “Primjena posebnih istražnih radnji u Bosni i Hercegovini”. Predmetnom skupu su prisustvovali predstavnici Parlamentarne skupštine BiH, Parlamenta Federacije BiH, Ministarstva sigurnosti, predstavnici pravosudnih institucija, agencija za provođenje zakona, te predstavnici akademske zajednice.

Tematske sesije kojima je skup bio posvećen ticale su se zakonskog okvira i ograničenja primjene posebnih istražnih radnji i mjera tajnog prikupljanja podataka u BiH, sudske kontrole koja na izvjestan način ima ulogu  arbitra između državne sigurnosti i ljudskih prava u primjeni posebnih istražnih radnji, te pitanja demokratskog nadzora, odnosno ravnoteže između potrebe za učinkovitom sigurnošću i zahtjevima demokratskog društva.

Istaknuto je da je ovo prvi skup posvećen ovoj tematici, te da i sam otvoreni razgovor o istoj predstavlja veliki demokratski iskorak. Posebne istražne radnje su koristan instrument u borbi protiv najtežih oblika kriminala i zaštite državne sigurnosti. Međutim, njihova primjena može izazvati i različite pristupe koji mogu narušiti vladavinu prava i ugroziti ljudska prava, što je konstatovano i u presudama Evropskog suda za ljudska prava, koje su ujedno i podigle standarde u ovoj oblasti.

Savremeni trendovi i pojava novih sigurnosnih prijetnji predstavljaju izazov i za institucije u BiH koje su nadležne za primjenu, odobravanje i nadzor nad provođenjem posebnih istražnih radnji i mjera tajnog prikupljanja podataka.