(for English please see below)

23.02.2023. 

U sklopu projekta „Unapređenje sigurnosti žena u lokalnim zajednicama –AwareBiH“, Centar za sigurnosne studije (CSS) održao je konferenciju 14. februara u Sarajevu, a na kojoj je predstavio nalaze istraživanja „Sigurnost žena u lokalnim zajednicama“.

U uvodnim obraćanjima, učesnicima konferencije su se obratili gospodin Denis Hadžović, predsjednik CSS, gospođa Alma Kratina, zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i predsjednica Komisije za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, gospodin Dragan Mioković, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i predsjednik Komisije za sigurnost Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, te gospođa Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH.

Tom prilikom, prisutni su imali priliku upoznati se sa projektom „AwareBiH“ te čuti o potrebi za većim uključenjem žena u kreiranje sigurnosnih politika i programa, inkorporiranja sigurnosnih potreba žena s ciljem kreiranja inkluzivnijih strategija, što u konačnici doprinosi ne samo sigurnosti žena, već društvu u cjelini.

Potom je, u drugom dijelu konferencije, istraživačica CSS, gospođa Lajla Leko, prezentovala ključne nalaze istraživanja. Istaknuto je sljedeće:

 • žene u Sarajevu se osjećaju manje sigurno nego žene u Banja Luci i Mostaru;
 • skoro polovina žena nema povjerenje u policiju;
 • više od polovine žena je doživjelo neki oblik uznemiravanja;
 • većina ispitanica nije prijavila uznemiravanje te kao razlog navode nepovjerenje u institucije;
 • žene imaju pozitivnije mišljenje o policijskim službenicama, nego o policijskim službenicima koje sreću na ulici u direktnom kontaktu sa građanima; te
 • kao faktor koji može poboljšati osjećaj sigurnosti u lokalnim zajednicama, većina žena navodi bolji rad i veće prisustvo policije na ulicama.

Učesnici konferencije su bili pretežno predstavnici institucija, tj. Parlamenta BiH, Parlamenta FBiH, kao i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, akademske zajednice te nevladinog sektora. Konferencija je bila medijski pokrivena.

Zahvalni smo na doprinosu Kanade ovom projektu kroz Kanadski fond za lokalne inicijative.

Mišljenja sadržana u ovoj publikaciji ne odražavaju nužno mišljenja Vlade Kanade.


Presentation of the publication “Safety of women in local communities”

As part of the project “Improvement of women’s safety and security in local communities – AwareBiH”, the Center for Security Studies (CSS) held a conference on February 14 in Sarajevo, where it presented the findings of the research “Safety of women in local communities”.

In the opening speeches, the participants of the conference were addressed by Mr. Denis Hadžović, president of CSS, Mrs. Alma Kratina, representative in the House of Representatives of the FBiH Parliament and president of the Commission for Gender Equality of the House of Representatives of the FBiH Parliament, Mr. Dragan Mioković, representative in the House of Representatives of the FBiH Parliament and president of the Commission for the security of the House of Representatives of the FBiH Parliament, and Mrs. Samra Filipović-Hadžiabdić, director of the BiH Agency for Gender Equality.

On that occasion, the participants had the opportunity to get introduced with the „AwareBiH“ project and to hear about the need for greater involvement of women in the creation of security policies and programs, incorporating the security needs of women with the aim of creating more inclusive strategies, which ultimately contributes not only to women’s security, but to society as a whole.

Then, in the second part of the conference, the CSS researcher, Mrs. Lajla Leko, presented the key research findings. The following are highlighted:

 • women in Sarajevo feel less safe than women in Banja Luka and Mostar;
 • almost half of women do not trust the police;
 • more than half of women experienced some form of harassment;
 • the majority of respondents did not report harassment and noted distrust in institutions as the reason;
 • women have a more positive opinion of female police officers than of male police officers they meet on the street in direct contact with citizens; and
 • as a factor that can improve the feeling of security in local communities, the majority of women mention better work and a greater presence of the police on the streets.

Conference participants were mainly representatives of institutions, i.e. of the Parliament of BiH, the Parliament of the FBiH, as well as the Directorate for Coordination of Police Bodies of BiH, the academic community and the non-governmental sector. The conference was covered by the media.

We are grateful for Canada’s contribution to this project through the Canada Fund for Local Initiatives.

The opinions expressed in this publication do not necessarily reflect those of the Government of Canada.