Sarajevo, 29.12.2023. godine

Mjesec decembar je sinonim za ljudska prava, a Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. decembra već punih 75 godina, od trenutka potpisivanja Opće deklaracija o ljudskim pravima. Proces repatrijacije i resocijalizacije žena i djece iz Bosne i Hercegovine (BiH), koji su prvo otišli u terorističke kampove, a potom smješteni u neuslovnim izbjegličkim kampovima, složen je problem i predstavlja izazov za institucije. Pomalo je začuđujuća i vjerujemo ishitrena izjava ministra sigurnosti BiH, Nenada Nešića, da im neće dozvoliti povratak u BiH, obrazlažući svoj stav prethodnim provjerama da li  predstavljaju sigurnosnu prijetnju po sugrađane. Takvim pristupom, koji može biti populistički prihvatljiv, državljanima BiH ipak uskraćuje njihova osnovna prava i slobode, zajamčene međunarodnim i domaćim pravom.

Iz perspektive ljudskih prava, svi državljani bi se trebali vratiti, procijeniti od slučaja do slučaja, eventualno procesuirati, nadgledati i reintegrirati. Od velike je važnosti uspostaviti programe reintegracije koji bi dali drugu šansu, posebno djeci koja nisu odlučila da žive pod ISIS-om. Međunarodno humanitarno pravo, zakon o diplomatskim i konzularnim odnosima i ostali zakonski propisi podržavaju argument da države nacionalnosti ne mogu izbjeći odgovornost za dobrobit djece i žena u zonama sukoba poput Sirije i Iraka. Prema članu 12(4). Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, „niko ne smije biti proizvoljno lišen prava da uđe u svoju državu.“ Komitet za ljudska prava pojašnjava da su ograničenja ulaska u vlastitu zemlju rijetko razumna i ne trebaju se primjenjivati proizvoljno. Države ne smiju spriječiti osobu da se vrati u svoju zemlju oduzimanjem državljanstva i ne mogu spriječiti pojedince rođene u inostranstvu da prvi put dođu u svoju zemlju.

Raffi Gregorian, zamjenik podsekretara Ujedinjenih nacija za borbu protiv terorizma, tokom posjete BiH u oktobru 2023. godine, istaknuo je važnost povratka državljana BiH iz kampova na sjeveroistoku Sirije, navodeći da su većina u toj grupi djeca koja su na nezakonit način lišena slobode i koja žive u teškim uslovima, izložena stalnom nasilju i traumi od strane elemenata ISIS-a prisutnih u kampovima te da nemaju nikakvih prava. Također, Henrietta Fore, izvršna direktorica UNICEF-a, pozvala je države članice da preuzmu odgovornost za djecu koja su njihovi građani ili su rođeni u njihovim državama te da poduzmu mjere kako bi spriječili djecu da postanu apatridi. Ranije je Vijeće Evrope upozorilo BiH da će morati primiti natrag sve svoje državljane/ke koji su boravili u Siriji tokom ratnih dešavanja i naravno da se ova obaveza BiH treba, bez diskriminacije, odnositi jednako i na muškarce i na žene.

Vlada Francuske je rješavanju ovog problema pristupila sistemski i pragmatično. Još prije desetak godina osnovane su grupe za praćenje i borbu protiv sektaških devijacija. Obavljena je obuka 20 hiljada osoba koje su trebale raditi na sprečavanju delikvencije i radikalizacije. Angažovani su stručnjaci za religiju, sociolozi, psiholozi i razne druge profesije koje su imale zadatak da ozbiljno i sistemski pristupe navedenom problemu.

Sve u svemu, Francuska je koristila mješoviti pristup u omogućavanju povratka nekih stranih boraca i njihovih porodica, uzimajući u obzir faktore kao što su nacionalna sigurnost, pravni aspekti i najbolji interesi uključenih pojedinaca. Vlada je pokrenula sudske postupke za one koji su umiješani u terorizam, a istovremeno je uložila napore za repatrijaciju i reintegraciju pojedinaca, posebno ugrožene djece, od slučaja do slučaja. Francuska, kao sekularna država, također je koristila nevladine organizacije bliske vjerskim zajednicama te uspješno smanjila navedeni problem.

BiH, kao članica UN-a i koja je potpisala i ratificirala većinu ugovora u vezi sa zaštitom ljudskih prava i Konvenciju o smanjenju broja apatrida, trebala bi ispuniti svoje obaveze po pitanju repatrijacije svojih državljana. Štaviše, propisi koji se odnose na državljanstvo i njegovo oduzimanje, kako na državnom tako i na entitetskom nivou, ne opravdavaju komentar ministra sigurnosti da se stranim borcima i njihovim porodicama neće dozvoliti povratak u BiH. Član 6(a). Zakona o državljanstvu BiH navodi da dijete stiče državljanstvo BiH ako su oba roditelja u trenutku rođenja djeteta bili državljani BiH, bez obzira na mjesto njegovog rođenja. Član 6(c). navodi da stiče državljanstvo BiH ako je rođeno u inostranstvu od barem jednog bosanskohercegovačkog roditelja, ako bi inače ostalo bez državljanstva. Izvode iz matične knjige rođenih koje je u ranijem periodu izdavao ISIS ne priznaje nijedna država, a Irak ne vrši registraciju djece za čije roditelje se sumnja da su povezani sa ISIS-om. Sve odredbe o lišenju osoba iz BiH njihovog državljanstva mogu se koristiti samo pod uslovom da osoba neće ostati bez državljanstva. Dakle, bosanski državljani, po rođenju ili porijeklu, ne mogu izgubiti državljanstvo prema važećim zakonima zemlje pa im se stoga ne može uskratiti ulazak u svoju zemlju. Vlade Velike Britanije, Francuske i Njemačke su mijenjale zakonodavstva iz oblasti državljanstva, poduzimale razne mjere kako bi spriječile povratak stranih boraca u svoje zemlje, precizirali i pooštrili kriterije za oduzimanje državljanstva, fokusirali se na krivično gonjenje stranih boraca unutar zemalja u sukobu umjesto da ih aktivno vraćaju u svoju zemlju i slično. S obzirom da BiH nije provodila nikakve mjere ovakve vrste, onda bi morala postupati prema pozitivnim zakonskim propisima koji su na snazi.

Gospodin Nešić je u svom izlaganju istakao da mu je prioritet sigurnost djece koja su rođena i koja žive u BiH i to je pozitivno, ali isti takav tretman se treba i mora primijeniti na sve državljane/ke BiH koji imaju pravo koristiti pravnu zaštitu države BiH. Ministar Nešić je istakao da će povratak navedenim državljanima dozvoliti jedino u slučaju da sigurnosne agencije u BiH izvršenim provjerama utvrde da državljani BiH u Siriji ne predstavljaju opasnost po BiH. S obzirom da BiH ima institucije i mehanizme provjere da li određena osoba predstavlja opasnost po društvo ili ne i činjenica da je prošlo više od šest mjeseci od navedene izjave, ovim putem pozivamo ministra Nešića i sigurnosne agencije da obavijeste javnost o navedenoj proceduri i da postupe po osnovu dobivenih informacija, pritom vodeći računa da ne krše međunarodno i domaće pravo. Usvajanjem dokumenta u Vijeću ministara BiH “Plan repatrijacije i programa reintegracije, rehabilitacije i resocijalizacije državljana BiH povratnika iz zona sukoba Sirije i Iraka”, u augustu 2022. godine, Ministarstvo sigurnosti BiH je ispunilo sve neophodne uvjete u vidu kreiranja pravnog i institucionalnog okvira za povratak osoba iz navedenih područja. Neophodno je da nadležne institucije, u skladu sa važećim procedurama, zvanično pokrenu i sprovedu proceduru repatrijacije, reintegracije, rehabilitacije i resocijalizacije državljana BiH iz zone sukoba Sirije i Iraka.

Više informacija o ovoj problematici možete pronaći na našoj web stranici na sljedećem linku: https://css.ba/wp-content/uploads/2023/08/CSS-Katerina-Christoforaki-The-Return-of-the-Foreign-Fighters-and-Their-Families-to-Their-Homeland.pdf#page=26&zoom=100,92,356

S poštovanjem,

dr.sc. Denis Hadžović, predsjednik Centra za sigurnosne studije


The month of December is synonymous with human rights, and the International Human Rights Day has been celebrated on December 10 for 75 years since the signing of the Universal Declaration of Human Rights. The process of repatriation and resocialization of women and children from Bosnia and Herzegovina (BiH), who first went to terrorist camps and then were placed in unconditional refugee camps, is a complex problem and represents a challenge for institutions. It is somewhat surprising and we believe the hasty statement of the Minister of Security of Bosnia and Herzegovina, Nenad Nešić, that he will not allow them to return to Bosnia and Herzegovina, justifying his position by previous checks to see if they pose a security threat to fellow citizens. Such a populist approach may be acceptable, but it still denies the citizens of BiH their basic rights and freedoms, guaranteed by international and domestic law.

From a human rights perspective, all citizens should be returned, assessed on a case-by-case basis, possibly prosecuted, monitored and reintegrated. It is of great importance to establish reintegration programs that would give a second chance, especially to children who have not chosen to live under ISIS. International humanitarian law, the law on diplomatic and consular relations and other legal regulations support the argument that nation states cannot avoid responsibility for the welfare of children and women in conflict zones such as Syria and Iraq. According to Article 12(4) of the International Covenant on Civil and Political Rights, “No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own country.” The Human Rights Committee clarifies that restrictions on entering one’s own country are rarely reasonable and should not be apply arbitrarily. States may not prevent a person from returning to their country by revoking their citizenship, and they may not prevent individuals born abroad from coming to their country for the first time.

Raffi Gregorian, Deputy Under-Secretary of the United Nations for Combating Terrorism, during his visit to BiH in October 2023, emphasized the importance of the return of BiH citizens from the camps in northeastern Syria, stating that the majority of that group are children who were illegally deprived of their freedom. Children live in difficult conditions, exposed to constant violence and trauma by ISIS elements present in the camps and without any rights. Also, Henrietta Fore, Executive Director of UNICEF, called on member states to take responsibility for children who are their citizens or were born in their countries and to take measures to prevent children from becoming stateless. Earlier, the Council of Europe warned BiH that it will have to accept back all its citizens who stayed in Syria during the war and of course this obligation of BiH should, without discrimination, apply equally to both men and women.

The French government approached the solution of this problem systematically and pragmatically. Ten years ago, groups were founded to monitor and fight against sectarian deviations. 20,000 people were trained to prevent delinquency and radicalization. Experts in religion, sociologists, psychologists and various other professions were hired, who had the task of seriously and systematically approaching the mentioned problem.

Overall, France used a mixed approach in facilitating the return of some foreign fighters and their families, taking into account factors such as national security, legal aspects and the best interests of the individuals involved. The government initiated legal proceedings against those involved in terrorism, and at the same time made efforts to repatriate and reintegrate individuals, especially vulnerable children, on a case-by-case basis. France, as a secular state, also used non-governmental organizations close to religious communities and successfully reduced the mentioned problem.

BiH, as a member of the UN and which has signed and ratified most of the treaties related to the protection of human rights and the Convention on the Reduction of Statelessness, should fulfill its obligations regarding the repatriation of its citizens. Moreover, the regulations related to citizenship and its revocation, both at the state and entity level, do not justify the security minister’s comment that foreign fighters and their families will not be allowed to return to BiH. Article 6(a) of the Law on BiH Citizenship states that a child acquires BiH citizenship if both parents were BiH citizens at the time of the child’s birth, regardless of the place of birth. Article 6(c) states that a child acquires BiH citizenship if one parent was a BiH citizen at the time of the child’s birth, and the child was born abroad, if the child would otherwise be stateless. Birth certificates previously issued by ISIS are not recognized by any country, and Iraq does not register children whose parents are suspected to be affiliated with ISIS. All provisions on depriving persons from BiH of their citizenship can be used only under the condition that the person will not remain stateless. Therefore, Bosnian citizens, by birth or origin, cannot lose their citizenship according to the applicable laws of the country and therefore cannot be denied entry into their country. The governments of Great Britain, France and Germany have changed citizenship legislation, taken various measures to prevent the return of foreign fighters to their countries, specified and tightened the criteria for revocation of citizenship, focused on prosecuting foreign fighters within conflict countries instead of actively return to their country and the like. Given that BiH did not implement any measures of this kind, then it would have to act according to the positive legal regulations that are in force.

In his presentation, Mr. Nešić pointed out that his priority is the safety of children who were born and live in BiH and that is positive, but the same treatment should and must be applied to all citizens of BiH who have the right to use the legal protection of the state of BiH. Minister Nešić pointed out that he will allow the return of the mentioned citizens only in the event that the security agencies in BiH determine through the checks that BiH citizens in Syria do not pose a threat to BiH. Given that Bosnia and Herzegovina has institutions and mechanisms for checking whether a certain person poses a danger to society or not, and the fact that more than six months have passed since the aforementioned statement, we hereby invite Minister Nešić and the security agencies to inform the public about the aforementioned procedure and to act according to obtained information, while taking care not to violate international and domestic law. By adopting the document in the BiH Council of Ministers “Repatriation plan and programme for reintegration, rehabilitation and re-socialisation of returning nationals of Bosnia and Herzegovina from the conflict areas in Syria and Iraq”, in August 2022, the Ministry of Security of BiH fulfilled all the necessary conditions in the form of creating a legal and institutional framework for the return of persons from the mentioned areas. It is necessary that competent institutions, in accordance with valid procedures, officially initiate and implement the procedure of repatriation, reintegration, rehabilitation, and resocialization of BiH citizens from the conflict zone of Syria and Iraq.

You can find more information about this issue on our website at the following link: https://css.ba/wp-content/uploads/2023/08/CSS-Katerina-Christoforaki-The-Return-of-the-Foreign-Fighters-and-Their-Families-to-Their-Homeland.pdf#page=26&zoom=100,92,356 

Kind regards, 

President of the Centre for Security Studies, Denis Hadžović, PhD.