Projekat “STEP – Jačanje institucionalnih kapaciteta kroz širenje iskustava učesnika u mirovnim misijama“

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]For the project description in English, please see below

Od 2000. godine, Bosna i Hercegovina aktivno učestvuje u raznim međunarodnim operacijama izgradnje i očuvanja mira u svijetu raspoređivanjem vojnog i policijskog  osoblja; prema dostupnim informacijama, žene i muškarci imaju ravnopravnu mogućnost učešća. Učešće u mirovnim misijama od posebne je važnosti za institucije i učesnike. Za institucije je to značajan  resurs i pomaže u treniranju i obuci budućih kandidata za mirovne misije, dok znanje i iskustvo štečeno tokom boravka u misiji pomaže učesnicima u budućoj profesionalnoj karijeri.

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta policijskih agencija i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za učešće u mirovnim misijama i operacijama širom svijeta, sprovođenjem i objavljivanjem 10 intervjua, sa osobama koje su učestvovale u mirovnim misijama i osobama odgovornim za regrutovanje, obuku i raspoređivanje osoblja u mirovne misije, analiziranjem podataka iz sektora sigurnosti i odbrane BiH vezanih za osobe koje su učestvovale u mirovnim misijama i objavljivanjem publikacije koja sadrži analizu, intervjue, kao i preporuke intervjuisanih osoba za jačanje kapaciteta institucija sigurnosti i odbrane u pogledu mirovnih operacija. Kroz projekat, u obzir će biti uzete i rodne perspektive.

Također, projektom se nastoji utvrditi da li i u kojoj mjeri policijske agencije i Oružane snage Bosne i Hercegovine koriste iskustva i znanja osoba koje su učestvovale u mirovnim misijama i operacijama, u cilju poboljšanja kapaciteta i raspoređivanja budućih kandidata u mirovne misije. Još jedan od ciljeva projekta je osnaživanje uloge žena u društvu kroz demonstraciju primjera uspješnog učešća žena i muškaraca u mirovnim misijama širom svijeta.

Projekat  „STEP – Jačanje institucionalnih kapaciteta kroz širenje iskustava učesnika u mirovnim misijama“ implementira Centar za sigurnosne studije, a finansijski podržava Kanadski fond za lokalne inicijative.

“Mišljenja sadržana u ovoj publikaciji ne odražavaju obavezno i mišljenja Vlade Kanade”

[/vc_column_text][vc_separator][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ element_width=”2″ gap=”10″ item=”2968″ grid_id=”vc_gid:1505135014786-e54e82c6-7402-6″ taxonomies=”105″][vc_separator][vc_column_text]

Project “STEP – Strengthening of institutional capacities through sharing the experiences of participants in peace missions”

 

Since 2000, Bosnia and Herzegovina has actively participated in various international peacekeeping and peace-building operations by deploying military and police personnel; according to available information, women and men have the opportunity to participate equally. Participation in peacekeeping missions is of particular importance for institutions and participants. For institutions, it is an important resource which helps in the education and training of future participants, while the knowledge and experience gained during deployment to missions helps participants in their future professional career.

The main objective of the project is to strengthen the capacities of police agencies and the Armed Forces of Bosnia and Herzegovina to participate in peace missions and operations worldwide, by conducting and publishing 10 interviews with persons who have participated in peace missions and persons who are responsible for the recruitment, training and deployment of personnel to peace missions, analyzing data from the security and defence sectors of BiH on persons who have participated in peace missions, and publishing a booklet containing the interviews and analysis, as well as interviewees’ recommendations for strengthening the capacity of security and defence institutions with regard to peace operations. Throughout the project, gender mainstreaming will be taken into account.

The project also seeks to determine whether and to what extent police agencies and the Armed Forces of BiH use the experience and knowledge of persons who participated in peacekeeping missions and operations in order to improve the capacity and deployment of future candidates to missions. Another project goal is to strengthen the role of women by showcasing the successful participation of both women and men in peacekeeping missions around the world.

The project “STEP – Strengthening of institutional capacities through sharing the experiences of participants in peace missions” is implemented by the Centre for Security Studies, and financially supported by the Canada Fund for Local Initiatives (CFLI).

 

“The opinions contained in this publication do not necessarily reflect those of the Government of Canada”

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]