Šta znamo o Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN 1325 (u daljem tekstu: Rezolucija 1325)? Koliko je važna u kontekstu sigurnosti svih građana i građanki u Bosni i Hercegovini (BiH)? Kakva je veza naše inicijative „Genderizing society and security sector in BiH – GESOSS BiH“ s ovim pitanjima? Krenimo redom.

Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je Rezoluciju 1325 31. oktobra 2000. godine. Na globalnom nivou, to je prva rezolucija u historiji koja je ukazala da sukobi različito utiču na osobe u zavisnosti od njihovog spola. Ujedno, ona je ukazala na značaj dvije stvari:

  1. žene igraju ključnu ulogu u sprječavanju sukoba i izgradnji mira u zajednicama, odnosno da su mjere mira i sigurnosti održive samo ako su žene ravnopravni partneri u procesima mira;
  2. žene i djevojke su nesrazmjerno pogođenije nasilnim sukobima i ratovima te se poziva na posebne mjere za zaštitu žena i djevojaka od seksualnog nasilja povezanog s njima [1].

Promišljanje o ovim odredbama rezolucije, pogotovo prvoj, jednostavno ukazuje da bi žene trebale biti što zastupljenije u sektoru sigurnosti u najširem smislu riječi, posebno na mjestima odlučivanja. Rezolucija 1325 upravo potiče na to i iznjedrila je mnoge pozitivne rezultate od trenutka njenog usvajanja [2].

Ipak, pred BiH je još uvijek dug put na uspostavi ravnopravnog položaja žena u sigurnosnom sektoru. Primjera radi, prema nalazima našeg istraživanja iz 2021. godine, od ukupnog broja policijskih službenika u BiH (16.660), samo 9% su bile žene. Također, uglavnom vrše poslove na pozicijama s najnižim policijskim činovima [3].

Osim što ovakva zastupljenost žena u policijskom sektoru nije u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH koji kaže, u svom član 20., da „[r]avnopravna zastupljenost spolova postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen najmanje u procentu 40% (…)“ [4], njihov generalni položaj nije u potpunosti u duhu savremenog koncepta policijskog rada da policija treba biti ogledalo društva. To podrazumijeva da odražavaju raznolikosti i (sigurnosne) potrebe članova zajednice koju služe. U kontekstu BiH, to ima posebnu težinu, obzirom da su žene blaga većina stanovništva [5].

S druge strane, policijske službenice su manje sklone upotrebljavati silu, posebno prekomjernu, senzibilnije su i vješte u rješavanju nasilja nad ženama te seksualnih delikata, imaju dobre vještine rješavanja problema te, kao takve, pomažu policijskim agencijama u unapređenju odnosa sa zajednicama. Navedeno u potpunosti korespondira s nalazima naših istraživanja javnog mnijenja, a prema kojima građani i građanke gaje pozitivne stavove o policijskim službenicama [6], [7].

Iako je u dosadašnjem dijelu teksta fokus bio na policijskom sektoru, kao primjeru, bitno je naglasiti da će naša inicijativa GESOSS BiH razmatrati odnos prema ženama i povezanim rodnim pitanjima u kontekstu sektora sigurnosti u širem smislu, uključujući oružane snage, obavještajni sektor pa sve do tijela nadležnih za demokratski nadzor. No, GESOSS BiH će također biti prisutan u društvu, među građanima, potičući raspravu i bolje razumijevanje Rezolucije 1325. Takav holistički pristup garant je da će naša inicijativa potaknuti pozitivne implikacije u procesu poboljšanja položaja žena u sektoru sigurnosti, procesu koji se, objektivno gledajući, ne može okončati preko noći.

Uvažavajući navedeno, glavni cilj naše inicijative jeste unapređivanje položaja žena u sektoru sigurnosti putem boljeg shvatanja i primjene Rezolucije 1325 u društvu te osiguravanje više rodno osjetljivog nadzora nad sektorom sigurnosti u BiH.

Kroz aktivnosti, doticat ćemo se pitanja diskriminacije, rodno zasnovanog nasilja, izgradnje kapaciteta istražitelja unutrašnjih kontrola, psihološke podrške za sve policijske službenice i službenike, itd. I kroz ovo se ogleda naša želja za holističkim pristupom da doprinesemo cilju da u BiH imamo po prvi put što cjelovitiji pregled stanja položaja žena u sektoru sigurnosti, sprovođenja vrlo preciznih mjera početne intervencije te nuđenja realno provodivih preporuka za unapređenje stanja.

Podržavajući ciljeve GESOSS BiH inicijative, kreiran je slogan “Žene i sigurnost? Prirodno, skroz!“. Tako naglašavamo zapravo prirodnu povezanost između uloge žena i pitanja sigurnosti. S druge strane, Rezolucija 1325, koja je centralna tačka inicijative, upravo ističe važnost uključivanja žena u procese mira i sigurnosti.

Žene i sigurnost?
Prirodno, skroz!

GESOSS BiH finansira Evropska unija, a implementiraju Centar za sigurnosne studije (Sarajevo, BiH), kao glavni nosilac, te naše partnerske organizacije Udruženje Mreža policijskih službenica (Sarajevo, BiH) i Centar za evropske sigurnosne studije (Groningen, Nizozemska).

Ukoliko želite više informacija o našoj inicijativi, ljubazno Vas molimo da nas kontaktirate putem e-maila: info@css.ba ; telefona: +387(0)33262456, a tok njene implementacije možete pratiti putem web stranice: www.css.ba i upotrebom heštegova #CSSBiH #GESOSSBiH na društvenim medijima.

Ova publikacija je finansirana od Evropske unije. Njeni sadržaji su isključiva odgovornost Centra za sigurnosne studije i ne odražavaju nužno stavove Evropske unije.


GESOSS BiH: Women and Security? Naturally, Completely!

What do we know about UN Security Council Resolution 1325 (hereinafter: Resolution 1325)? How important is it in the context of the security of all citizens in Bosnia and Herzegovina (BiH)? What is the connection of our initiative “Genderizing society and security sector in BiH – GESOSS BiH” with these issues? Let’s go step by step.

The UN Security Council adopted Resolution 1325 on October 31, 2000. Globally, it is the first resolution in history to recognize that conflicts affect individuals differently depending on their gender. It also highlighted the importance of two things:

  1. women play a crucial role in conflict prevention and peacebuilding in communities, and peace and security measures are sustainable only if women are equal partners in peace processes;
  2. women and girls are disproportionately affected by violent conflicts and wars, calling for special measures to protect women and girls from sexual violence associated with them [1].

Reflecting on these provisions of the resolution, especially the first one, simply indicates that women should be more represented in the security sector in the broadest sense, especially in decision-making positions. Resolution 1325 precisely encourages this and has produced many positive results since its adoption [2].

However, BiH still has a long way to go in establishing gender equality in the security sector. For example, according to the findings of our research in 2021, out of the total number of police officers in BiH (16,660), only 9% were women. Also, they mostly perform duties in positions with the lowest police ranks [3].

In addition to the fact that such representation of women in the police sector is not in line with the Law on Gender Equality in BiH, which states in Article 20 that “[g]ender equality exists when one gender is represented at least by 40% (…)” [4], their general position is not entirely in line with the modern concept of police work that the police should be a mirror of society. This implies reflecting the diversities and (security) needs of the community they serve. In the context of BiH, this carries particular weight, given that women are a slight majority of the population [5].

On the other hand, policewomen are less prone to use force, especially excessive force, they are more sensitive and skilled in dealing with violence against women and sexual offenses, they have good problem-solving skills, and as such, they help police agencies improve community relations. The aforementioned fully corresponds with the findings of our public opinion research, which show that citizens have positive attitudes towards policewomen [6], [7].

Although the focus in the previous part of the text was on the police sector as an example, it is essential to emphasize that our initiative GESOSS BiH will consider the relationship with women and related gender issues in the context of the security sector in a broader sense, including the armed forces, intelligence sector, and bodies responsible for democratic oversight. However, GESOSS BiH will also be present in society, among citizens, encouraging discussion and better understanding of Resolution 1325. Such a holistic approach guarantees that our initiative will stimulate positive implications in the process of improving the position of women in the security sector, a process that objectively cannot be completed overnight.

Taking the above into account, the main objective of our initiative is to improve the position of women in the security sector through a better understanding and application of Resolution 1325 in society and ensuring more gender-sensitive oversight of the security sector in BiH.

Through activities, we will address issues of discrimination, gender-based violence, capacity building of internal control investigators, psychological support for all police officers, etc. And through this, our desire for a holistic approach is reflected in contributing to the goal of having, for the first time in BiH, a more comprehensive overview of the status of women in the security sector, the implementation of very precise initial intervention measures, and offering realistically implementable recommendations for improvement.

Supporting the objectives of the GESOSS BiH initiative, the slogan “Women and Security? Naturally, Completely!” was created. This emphasizes the natural connection between the role of women and security issues. On the other hand, Resolution 1325, which is the central point of the initiative, precisely emphasizes the importance of including women in peace and security processes.

Women and Security? Naturally, Completely!

GESOSS BiH is funded by the European Union and implemented by the Centre for Security Studies (Sarajevo, BiH) as the main implementer, along with our partner organizations, the „Women’s Police Network“ Association (Sarajevo, BiH), and the Centre for European Security Studies (Groningen, Netherlands).

If you would like more information about our initiative, please kindly contact us via email: info@css.ba ; phone: +387(0)33262456, and you can follow its implementation on the website: www.css.ba and by using the hashtags #CSSBiH #GESOSSBiH on social media.

This publication was funded by the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Centre for Security Studies and do not necessarily reflect the views of the European Union.